Thông tư 27/2009/TT-BNN ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam Lưu

28 1 27/05/2009 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 27/2009/TT-BNN ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNGTHÔN -------------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------Số: 27/2009/TT-BNN Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM DỊCH NHẬP KHẨU TRÂU, BÒ TỪ CÁCNƯỚC LÀO VÀ CĂMPUCHIA VÀO VIỆT NAM Sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 53/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm2014Hợp nhất bởi Thông tư 01/VBHN-BNNPTNT ngày 08 tháng 1 năm 2016Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn;Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004;Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;Căn cứ Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từcác nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam như sau:Chương 1.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định về việc kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò làm giống, để giết mổtừ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam.2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhânnước ngoài có hoạt động trong lĩnh vực buôn bán, vận chuyển trâu bò làm giống, đểgiết mổ từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam.Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1 1. Chủ hàng bao gồm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển trâu bò từ các nướcLào và Cămpuchia vào Việt Nam.2. Nhập khẩu chính ngạch là việc chủ hàng mua trâu, bò các nước Lào và Cămpuchiavào Việt Nam thông qua các hợp đồng mua bán với nước xuất khẩu.3. Thu gom sau nhập khẩu là việc chủ hàng thu mua trâu, bò tại các xã biên giới đượcnhập khẩu vào Việt Nam thông qua hình thức mua bán, trao đổi của cư dân biên giới,không có hợp đồng mua bán với nước xuất khẩu.Chương 2.KIỂM DỊCH NHẬP KHẨU TRÂU, BÒ THEO ĐƯỜNG CHÍNH NGẠCHĐiều 3. Yêu cầu về thủ tục kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò 1. Chủ hàng có nhu cầu nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào ViệtNam để làm giống hoặc giết mổ theo đường chính ngạch phải đăng ký kiểm dịch nhậpkhẩu với Cục Thú y theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy trình, thủ tục kiểm dịchđộng vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y và Thông tư số 11/2009/TT-BNNngày 04/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửađổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật;kiểm tra vệ sinh thú y.2. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh của nước xuất khẩu, Cục Thú y hướng dẫn yêu cầuvệ sinh thú y đối với việc nhập khẩu trâu, bò vào Việt Nam.Điều 4. Nội dung kiểm dịch trâu bò trước khi nhập khẩu 1. Căn cứ nhu cầu của chủ hàng về việc nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào,Cămpuchia vào Việt Nam và nơi cách ly kiểm dịch, Cục Thú y xem xét và chỉ địnhnơi cách ly kiểm dịch, cơ quan thú y thực hiện việc kiểm tra điều kiện vệ sinh thú ynơi cách ly và kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò theo các quy định nêu tại khoản 1 Điều 3của Thông tư này.2. Trâu, bò được đưa về địa điểm cách ly kiểm dịch đã được cơ quan thú y kiểm trađảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y.Riêng đối với trâu, bò nhập khẩu với mục đích giết mổ được đưa về cơ sở giết mổ cóđủ điều kiện để nuôi nhốt cách ly kiểm dịch.3. Yêu cầu vệ sinh thú y đối với nơi cách ly kiểm dịch.Nơi cách ly kiểm dịch phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện sau:a) Nơi cách ly kiểm dịch phải bố trí ở một địa điểm riêng biệt, cách biệt với khu dâncư, chợ, trường học, khu vực công cộng, trục đường giao thông chính và khu vực chănnuôi của địa phương;b) Có hàng rào kép nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với động vậtbên ngoài;2 c) Có các dãy chuồng nuôi nhốt trâu, bò được lợp mái để hạn chế những ảnh hưởngcủa thời tiết khắc nghiệt đối với trâu, bò trong thời gian nuôi cách ly kiểm dịch;d) Quy mô, diện tích chuồng trại, trang thiết bị, vật dụng chăn nuôi phải đáp ứng đượcyêu cầu chăm sóc nuôi dưỡng đàn trâu, bò;đ) Thức ăn, nước uống cho trâu, bò nhập khẩu phải được cung cấp đầy đủ và đảm bảoyêu cầu vệ sinh thú y để không ảnh hưởng đến sức khỏe đàn trâu, bò nhập nội.e) Nơi cách ly kiểm dịch phải có hệ thống thu gom, xử lý các chất thải rắn, thải lỏngtrong quá trình nuôi cách ly kiểm dịch;f) Có nơi nuôi nhốt trâu, bò ốm tách biệt với khu vực nuôi nhốt cách ly trâu, bò;Nơi cách ly kiểm dịch phải được tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau khi đưatrâu, bò vào nuôi nuôi cách ly kiểm dịch.Chương 3.KIỂM DỊCH ĐỐI VỚI TRÂU, BÒ ĐƯỢC THU GOM SAU NHẬP KHẨUĐiều 5. Điều kiện đối với trâu, bò nhập khẩu được thu gom1. Trâu, bò nhập khẩu chỉ được phép sử dụng với mục đích giết mổ.2. Toàn bộ số trâu, bò được thu gom phải được đưa vào nơi nuôi cách ly kiểm dịch tạikhu vực thuộc các xã biên giới và đảm bảo các yêu cầu nêu tại khoản 3, Điều 4 củaThông tư này.3. Chủ hàng phải khai báo và làm thủ tục kiểm dịch đối với trâu, bò được thu gom saunhập khẩu tại Chi cục Thú y sở tại.Điều 6. Kiểm dịch đối với trâu, bò thu gom sau nhập khẩu1. Chi cục Thú y các tỉnh biên giới tổ chức thực hiện việc kiểm dịch đối với trâu, bòthu gom sau nhập khẩu.2. Nội dung kiểm dịch tại nơi cách ly kiểm dịch: Sau khi đàn trâu, bò được đưa về nơi cách ly kiểm dịch 1 – 2 ngày, Chi cục Thú y thựchiện:a) Theo dõi và kiểm tra lâm sàng sức khỏe đàn trâu, bò;b) Đánh dấu trâu, bò bằng cách bấm thẻ tai theo quy định tại Quyết định số70/2006/QĐ-BNN ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn quy định về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13 tháng 6năm 2006 đối với việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước;c) Lấy máu kiểm tra toàn đàn trâu, bò đối với các bệnh: Sẩy thai truyền nhiễm, Xoắnkhuẩn, Lao bò;d) Tiêm phòng vắc xin các bệnh Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng trâu bò theo quyđịnh;3