Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam Lưu

139 2 24/06/2012 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHT TRIN NÔNG THÔN--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- H Nội, ngy 25 thng 6 năm 2012THÔNG TƯ !"#$%"&'Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngy 03/01/2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn v cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp v Pht triển nôngthôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngy 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổiĐiều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngy 03/01/2008;Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngy 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thứcăn chăn nuôi;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,()*+*+,-./01,2334-5**)*+3,)*67*,1*,7*,89:3;83,<-3,=:>*:,>**?)-+-7@A:+-7:B8CDE:/,F/GD?,1*,3;-&-.378*,D@7?Đi+u 1.7*,1*,HI83,JK,)*+3D*1L7*,89:3;83,<-3,=:>*:,>**?)-+-7@A:+-7:B8CDE:/,F/GD?,1*,3;-&-.37867K+M8N7*,89:3,=:>*:,>**?)-+-7@A:+-7:B8@O*P?Q334K*+*DR:SN7*,89:3,=:>*:,>**?)-+-7@A:+-7:B8*,T/H,U?67K+M87V,=:>*:,>**?)-CW:XY?L:,?U*HZ3,?T3S6V,=:>*:,>**?)-:,D7:XY?L:,?U*HZ3,?T367K+M8,=:>*:,>**?)-*,T/H,U?3,JK*+?M*+:P?Q3P=S,=:>*:,>**?)-*,T/H,U?H,)*+/,[*6-.3*+?M*+:P?Q3P=NĐi+u 2.,=:>*:,>**?)-+-7@A:+-7:B8*,T/H,U?/,O-3,\:,-.*H-58347:,Q3GDE*+  3,JK  ]?L  C^*,  3;-  !-_?  `  ,)*+  3D  @    *+1L:a7()*+*+,-./01,2334-5**)*+3,)*]?LC^*,:,-3-b38(3@C-_?+,^C^*,@c!*+1L`:a7,d*,/,a0_]?O*Ge3,=:>*:,>**?)-01!-_?,)*+3D@`f*+1Lccf:a7()*+*+,-./01,2334-5**)*+3,)*67*,1*,7*,89:@O*/,U8,1*+,X7:XH,O*>*++[L8Q37*3K1*3,?(:342:,*,-.8]?O*Ge:a7()*+*+,-./01,2334-5**)*+3,)*NĐi+u 3.-.?G\:3,-,1*, ,)*+  3D  *1L  :X ,-gh?  G\:  @7?  i`  *+1L  H5 3j *+1L  HeN  W-  6k  Y?Lb3  C^*,  @fY!*+1L:a7(34Dl*+()*+*+,-./01,2334-5**)*+3,)*67*,1*,7*,89:3,=:>*:,>**?)-*+?Lg*G-.?3,=:>*:,>**?)-CDE:*,T/H,U?01K&-.378SY?Lb3C^*,@`mY!*+1Lnmm:a7(34Dl*+()*+*+,-./01,2334-5**)*+3,)*67*,1*,7*,89:6o@?*+3,=:>*:,>**?)-*+?Lg*G-.?3,=:>*:,>**?)-CDE:*,T/H,U?01K&-.378SY?Lb3C^*,@cccY!*+1Lcc:a7(34Dl*+()*+*+,-./01,2334-5**)*+3,)*67*,1*,7*,89:3,=:>*:,>**?)-*+?Lg*G-.?3,=:>*:,>**?)-*,T/H,U?01K&-.3783,JK8W@NĐi+u 4.,2*,&>*/,p*+(9:34Dl*+9:,>**?)-,a34Dl*+:2::q]?7*Cq*0^:2:3o:,=::2*,[*:XG-g*]?7*:,^?342:,*,-gh83,-,1*,,)*+3D*1LNNNơi nhận:,D!-_?iS&>*/,p*+,d*,/,aSo*+:9:O-]?7*S)*+62K,d*,/,arJ6@-3J,d*,/,aS9:s-583470>*6O*Y%t(D/,2/VS&9,2/:,bSlu:2:3v*,34\:3,?(:rS%D?&NKT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGDiệp Kỉnh Tần