Thông tư 25/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam Lưu

37 0 21/06/2012 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 25/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHT TRIN NÔNG THÔN--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- THÔNG TƯ !"#$%&!%'()*+,-*./012341567819:;4<=:;>341?:;=:@A= !"#$%"&'()*&'+,)-.'/"#0(%) 123456 66"#$%")+)78#/+'! !"#$%"3 %9(:;6<<3!!5 5!5"#$%"&'=>+'"# %97:;3?@+"#*1AB*:;3B4C<7:;9D9:;:;18EDFG>1?44C8H::9:;419:62:1>:12:1AIJ41KJ41L3J15F1MAN8:11OJG8N8:1GP41Q?J1R4ST:;4CQ:;41L341U3NV:W<XJF1YFZ<K1>:14[88ED42A0Đi+u 1.2:1>:1\]A41^Q19:;4<:>32:1AIJ41KJ41L3J15F1MAN8:11OJG8N8:1GP41Q?J1R4ST:;4CQ:;41L341U3NV:W<XJF1YFZ<K1>:14[88ED42A0Đi+u 2.19:;4<:>3J_18EDKZ`J4181>:1N2Ka:;>3\H4b:;>3\c019:;4<:>3412341519:;4<N=d:;>3=JU29D9:;:;18EDFG>1?44C8H::9:;419:GeG8fJ62:1>:12:1AIJ41KJ41L3J15F1MAN8:11OJG8N8:1GP41Q?J1R4ST:;4CQ:;41L341U3NV:W<XJF1YFZ<K1>:14[88ED42A0Đi+u 3.1?:1@:F1g:;BIJ4C<7:;IJ1L31U4C<7:;J?JJhiK2:J_Z8E:iK2:4jJ1kJJ?:1l:4CQ:;:<mJ:;Q>8:<mJJ_1Q[4W9D:;Z8E:iK2:W5:NV:nKR4\8:1SQ2:1NoSI:;41KJ41L34[88ED42AJ1pK4C?J1:18EDA4181>:119:;4<:>300Nơi nhận:1<)8eKqr@:F1g:;1s:1F1UrKT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG 9:;6?Q1s:1F1Ut^6N84^1s:1F1UrIJ\8HA4C2G@:6V:uB<F1?FvrI1?FJ15B9:;:;18fFwr79:;:;18fFwJ?J4x:141>:1F14C`J41KBJtr-<KIJ1L30Diệp Kỉnh Tần