Thông tư 25/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn cấp chứng nhận và thủ tục nhập, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley Lưu

4 0 16/09/2012 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 25/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn cấp chứng nhận và thủ tục nhập, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 25/2012/TT-BCT Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012 THÔNG TƯSỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 14/2009/TTLT-BCT-BTCNGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ BỘ TÀI CHÍNHHƯỚNG DẪN VIỆC CẤP CHỨNG NHẬN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU, XUẤTKHẨU KIM CƯƠNG THÔ NHẰM THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾCHỨNG NHẬN QUY TRÌNH KIMBERLEYCăn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ vềviệc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ CôngThương, Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửađổi, bổ sung điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;Căn cứ Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley đối với kim cương thô được ký kếtvào ngày 05 tháng 11 năm 2002 tại Interlaken, Thụy Sĩ;Căn cứ Thông báo ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Quy trình Kimberley vềviệc công nhận nước Cộng hòa Ca-mê-run là thành viên của Quy trình Kimberley;Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tàichính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thônhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley như sau:Điều 1. Bổ sung danh sách các nước thành viên của Quy trình Kimberley quy định tạiPhụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứngnhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định củaQuy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley như sau:Số thứ tự: 50, tên nước thành viên: Cộng hòa Ca-mê-run, chữ viết tắt: CM Điều 2. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2012. Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội; VP Tổng Bí thư;- Kiểm toán Nhà nước;- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ Công Thương;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Tài chính;- Tổng cục Hải quan;- Vụ Pháp chế Bộ Công Thương;- Phòng QLXNK các khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh;- Lưu: VT, XNK (15).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Biên