Thông tư 24/2011/TT- BCT sửa đổi Thông tư 07/2011/TT- BCT quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu Lưu

82 3 15/06/2011 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 24/2011/TT- BCT sửa đổi Thông tư 07/2011/TT- BCT quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 24/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2011 THÔNG TƯSỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 07/2011/TT-BCT NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM2011 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH DANH MỤC HÀNG TIÊU DÙNGĐỂ PHỤC VỤ VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN NỘP THUẾ NHẬP KHẨUCăn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24tháng 3 năm 2011 quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thờihạn nộp thuế nhập khẩu như sau:Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thờihạn nộp thuế nhập khẩu như sau:Loại trừ dầu cọ dạng nhập xá, không bao bì thuộc mã HS 1511 90 90 00 khỏi Danhmục Hàng tiêu dùng ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việcxác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.Điều 2. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011. Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Biên hội;- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao;- Tòa án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);- Kiểm toán Nhà nước;- Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thamnhũng;- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương, Bộ trưởng, các Thứ trưởng,các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;- Lưu: VT, XNK (15).