Thông tư 23/2014/TT-BTC quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan Lưu

10 0 16/02/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 23/2014/TT-BTC quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 23/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014 THÔNG TƯQUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CỜ TRUYỀN THỐNG, CỜ HIỆU, BIỂUTƯỢNG, HẢI QUAN HIỆU, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, TRANG PHỤC, GIẤYCHỨNG MINH HẢI QUANCăn cứ Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 của Chính phủ quy định về cờtruyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấychứng minh hải quan;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định một số nội dung về cờ truyềnthống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứngminh hải quan như sau:Điều 1. Đối tượng áp dụng1. Cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là công chức) đang công tác trongngành Hải quan.2. Đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong ngành Hải quan theoquy định của Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ được vậndụng cấp phát, sử dụng một số loại trang phục phù hợp được quy định cụ thể tại khoản3 Điều 2 Thông tư này.Điều 2. Tiêu chuẩn trang phục hải quan1. Tiêu chuẩn trang phục chung đối với công chức Hải quan (được tính cho một côngchức)a) Áo, quần xuân - hè: 01 bộ/năm (năm đầu cấp 02 bộ)- Nam: 01 áo cộc tay, 01 quần;- Nữ: 01 áo cộc tay, 01 quần, 01 Jíp (Juyp).b) Áo, quần thu - đông: 02 năm/bộ (năm đầu được cấp 02 bộ).c) Lễ phục: 05 năm/bộ.d) Áo sơ mi màu trắng mặc trong lễ phục, thu-đông: 01 năm/chiếc (năm đầu được cấp2 chiếc). đ) Mũ kê pi, mũ mềm: 02 năm/chiếc.e) Mũ kê pi lễ phục: 05 năm/chiếc.g) Cravát (caravat): 02 năm/chiếc.h) Giầy da, giầy vải: 01 năm/đôi.i) Găng tay màu trắng: 03 năm cấp một lần (sử dụng trong các buổi nghi lễ trọng thể).- Đối với đơn vị có biên chế từ 300 người trở lên được cấp 50 đôi/lần.- Đối với đơn vị còn lại cấp 30 đôi/lần.k) Áo mưa: 03 năm/chiếc hoặc 1 bộ.l) Tất chân: 01 năm/2 đôi.m) Thắt lưng: 02 năm/chiếc.n) Phù hiệu, cấp hiệu, Hải quan hiệu: Khi hỏng thì đổi.o) Áo bông: 04 năm/chiếc.p) Áo len: 03 năm/chiếc.q) Biển tên hải quan: 02 chiếc/cấp phát lần đầu; trường hợp hỏng được cấp đổi. GiaoTổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định về mẫu Biển tên Hải quan.2. Tiêu chuẩn trang phục bổ sung đối với công chức Hải quan làm những công việcđặc thùa) Đối với công chức thường xuyên làm việc tại cửa khẩu biên giới, hải đảo, kiểm soátchống buôn lậu trên biển nơi chịu ảnh hưởng của thời tiết giá lạnh, ngoài tiêu chuẩntrang phục Hải quan được quy định tại khoản 1 trên đây còn được cấp bổ sung:- Chăn bông: 04 năm/chiếc.- Mũ bông: 03 năm/chiếc.- Đệm nằm: 04 năm/chiếc.- Ủng: 03 năm/đôi.- Găng tay len: 02 năm/đôib) Đối với công chức Hải quan thường xuyên làm nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóaxuất nhập khẩu, kiểm tra phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, hướng dẫn chónghiệp vụ, vận hành, sửa chữa tàu thuyền, làm việc trong phòng thí nghiệm (thuộcTrung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu)... ngoài tiêu chuẩntrang phục Hải quan được quy định tại khoản 1 trên đây còn được cấp thêm:- Quần áo bảo hộ lao động: 01 năm/bộ.- Găng tay bảo hộ lao động: 01 năm/đôi.- Mũ bảo hộ lao động: 02 năm/chiếc.- Áo gilê (kiểu áo do Tổng cục Hải quan quy định): 02 năm/chiếc. - Áo blue trắng (làm trong phòng thí nghiệm): 02 năm/chiếc.3. Tiêu chuẩn trang phục đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (đượctính cho một người) theo quy định của Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơquan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định68/2000/NĐ-CP):a) Người làm việc trong ngành Hải quan theo chế độ hợp đồng lao động của Nghị định68/2000/NĐ-CP có liên quan trực tiếp đến các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ tươngđương các nhiệm vụ do cán bộ, công chức, viên chức thực hiện, gồm: cán bộ côngnghệ thông tin, phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, lái xe, nhân viên làmviệc trong phòng thí nghiệm, thuyền viên, thợ máy tàu thuyền làm việc trên phươngtiện thủy kiểm soát chống buôn lậu, huấn luyện viên chó nghiệp vụ, bảo vệ được cấptheo tiêu chuẩn hàng năm như đối với công chức Hải quan các loại trang phục sau:- Áo quần đồng phục: xuân - hè, thu - đông, lễ phục (khác với trang phục Hải quan);- Trang phục khác: mũ kê pi, mũ mềm, mũ kê pi lễ phục, caravat, giày da, áo mưa, tấtchân, thắt lưng, áo bông, áo len;- Phù hiệu, cấp hiệu, hải quan hiệu: khi hỏng thì đổi (cấp hiệu khác với công chức Hảiquan).b) Người làm việc trong ngành Hải quan theo chế độ hợp đồng lao động của Nghị định68/2000/NĐ-CP như phục vụ (lễ tân), điện, nước, vệ sinh và phục vụ khác được cấptheo tiêu chuẩn hàng năm như đối với công chức Hải quan các loại trang phục sau:- Áo quần đồng phục: xuân - hè, thu - đông, lễ phục (khác với trang phục Hải quan);- Trang phục khác: giày da, áo mưa, tất chân, thắt lưng, áo bông, áo len.c) Đối với người làm việc trong ngành Hải quan theo chế độ hợp đồng lao động củaNghị định 68/2000/NĐ-CP thường xuyên làm những công việc đặc thù, ngoài tiêuchuẩn trang phục được hưởng chung, được cấp thêm tiêu chuẩn trang phục bổ sungnhư đối với công chức Hải quan làm những công việc đặc thù tương tự đã được quyđịnh tại khoản 2 điều 2.Điều 3. Chế độ may sắm, cấp phát, sử dụng, quản lý trang phục hải quan1. Kinh phí để may sắm trang phục Hải quan:Vải và các nguyên liệu dùng để may sắm trang phục Hải quan đảm bảo chất lượngbền, đẹp. Tổng cục Hải quan đề xuất tiêu chuẩn cụ thể về vải và nguyên liệu may sắmtrang phục, báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt hàng năm. Trường hợp vải và các nguyênliệu trong nước chưa có, Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt để muasắm bảo đảm phù hợp.Kinh phí may sắm trang phục Hải quan do Tổng cục Hải quan đảm bảo trong dự toánkinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Hải quan.2. Cách thức tổ chức may sắm và cấp phát trang phục: