Thông tư 22/2016/TT-BCT Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Lưu

489 15 02/10/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 22/2016/TT-BCT Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 22/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016THÔNG TƯTHỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNHTHƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEANCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;Thực hiện hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN ký ngày 26 tháng 02 năm 2009 tạiHội nghị cấp cao lần thứ 14, tại Cha-am, Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hộicác quốc gia Đông Nam Á;Thực hiện Nghị định thư về Khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN được kýtại Hà Nội, Việt Nam ngày 04 tháng 9 năm 2015;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóatrong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng1. Thông tư này quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thươngmại hàng hóa ASEAN (sau đây gọi tắt là ATIGA).2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt độngcó liên quan đến xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA.Điều 2. Quy tắc xuất xứBan hành kèm theo Thông tư này các Phụ lục sau để hướng dẫn thực hiện Chương 3Quy tắc xuất xứ và Thủ tục cấp và kiểm tra C/O trong Hiệp định ATIGA:1. Quy tắc xuất xứ (Phụ lục I).2. Quy tắc cụ thể mặt hàng (Phụ lục II).3. Tiêu chí chuyển đổi cơ bản đối với sản phẩm dệt may (Phụ lục III).4. Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) (Phụ lục IV).1 5. Các nguyên tắc và hướng dẫn tính hàm lượng giá trị khu vực (Phụ lục V).6. Hướng dẫn về cộng gộp từng phần (Phụ lục VI).7. Cấp và kiểm tra C/O (Phụ lục VII).8. Mẫu C/O mẫu D (Phụ lục VIII).9. Hướng dẫn kê khai C/O (Phụ lục IX).10. Danh mục các Tổ chức cấp C/O (Phụ lục X).Điều 3. Thủ tục cấp, kiểm tra C/O và tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa1. Thủ tục cấp và kiểm tra C/O thực hiện theo quy định tại Phụ lục VII ban hành kèmtheo Thông tư này và Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 củaBộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóaưu đãi và Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởngBộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT.2. Cơ chế thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA thực hiệntheo quy định hiện hành của Bộ Công Thương. Hàng hóa do thương nhân tự khai báoxuất xứ theo cơ chế này phải đáp ứng các Quy tắc xuất xứ hàng hóa quy định tạiThông tư này.Điều 4. Hiệu lực thi hành1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016.2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 củaBộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mạihàng hóa ASEAN và Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số21/2010/TT-BCT./.Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Tổng bí thư;- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao;- Tòa án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh2 - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);- Công báo;- Kiểm toán Nhà nước;- Website Chính phủ;- Website Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; các Vụ, Cục; các Phòng QLXNK khu vực (20); các BQL cácKCN, KCX và KKT;- Lưu: VT, XNK.3