Thông tư 22/2010/TT-BKHCN quy định về cấp và kiểm tra giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Lưu

15 0 28/12/2010 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 22/2010/TT-BKHCN quy định về cấp và kiểm tra giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------Số: 22/2010/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP VÀ KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNHTỰ DO ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨUTHUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCăn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Côngnghệ;Căn cứ Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướngChính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuấtkhẩu và nhập khẩu;Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứngnhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc tráchnhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:Chương 1.QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Thông tư này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấychứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale, sau đây viết tắt là CFS) đối vớisản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước để xuất khẩu; kiểm tra CFS đối vớihàng hóa nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của BộKhoa học và Công nghệ.2. Thông tư này không áp dụng đối với các thiết bị an toàn bức xạ hạt nhân.Điều 2. Đối tượng áp dụngThông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:1. Người đề nghị cấp CFS bao gồm: thương nhân xuất khẩu, nhà sản xuất, người đạidiện có giấy ủy quyền hợp pháp của thương nhân xuất khẩu hoặc nhà sản xuất sảnphẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 2. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến chất lượng sảnphẩm, hàng hóa.Chương 2.ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI CFS ĐỐI VỚISẢN PHẨM, HÀNG HÓA XUẤT KHẨUĐiều 3. Điều kiện cấp CFSCác sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước để xuất khẩu thuộc trách nhiệm quản lýcủa Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tưnày được cấp CFS khi đáp ứng các điều kiện sau:1. Có yêu cầu của người đề nghị cấp CFS.2. Có tiêu chuẩn công bố áp dụng và bằng chứng chứng minh sản phẩm, hàng hóa đóphù hợp tiêu chuẩn đã công bố.Điều 4. Trình tự, thủ tục cấp CFS1. Đăng ký hồ sơ thương nhân Người đề nghị cấp CFS phải đăng ký hồ sơ thương nhân tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng khi đề nghị cấp CFS lần đầu tiên và chỉ được xem xét cấp CFS khiđã đăng ký hồ sơ thương nhân.Việc đăng ký hồ sơ thương nhân thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quyết định số10/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy địnhGiấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu(sau đây viết tắt là Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg).2. Nộp hồ sơ đề nghị cấp CFS Người đề nghị cấp CFS có nhu cầu được cấp CFS để xuất khẩu sản phẩm, hàng hóalập 01 bộ hồ sơ đề nghị và gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơđăng ký gồm:a) Đơn đề nghị cấp CFS theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tưnày;b) Tiêu chuẩn công bố áp dụng (bản chính) kèm theo bằng chứng chứng minh sảnphẩm, hàng hóa đó phù hợp tiêu chuẩn đã công bố. 3. Thẩm xét hồ sơ và cấp CFSa) Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệTrong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợplệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm xét hồ sơ và cấp CFS chosản phẩm, hàng hóa theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tưnày. CFS có giá trị hiệu lực 02 năm kể từ ngày cấp.b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trả lại hồ sơ và hướng dẫn người đề nghịcấp CFS bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.c) Trường hợp thẩm xét hồ sơ nhận thấy chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiện códấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các CFS đã cấp trước đó, Tổng cục Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng có thể tiến hành kiểm tra thực tế tại nơi sản xuất hoặc chỉ định tổchức đánh giá sự phù hợp đủ năng lực thực hiện việc đánh giá chất lượng sản phẩm,hàng hóa theo tiêu chuẩn công bố áp dụng. Chi phí kiểm tra, đánh giá do người đềnghị cấp CFS chi trả. Sau khi có kết quả đánh giá, kiểm tra thực tế, Tổng cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành:- Cấp CFS theo quy định tại điểm a khoản này nếu hồ sơ đề nghị cấp CFS bổ sung đầyđủ và hợp lệ;- Ra thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp CFS về việc từ chối cấp CFS nếusản phẩm, hàng hóa không đáp ứng điều kiện cấp CFS quy định tại Điều 3 của Thôngtư này hoặc hồ sơ có mâu thuẫn về nội dung hoặc hồ sơ có chứng từ giả mạo.Điều 5. Cấp lại CFS1. Trường hợp CFS còn thời hạn hiệu lựcTrong thời hạn hiệu lực của CFS, nếu người đề nghị cấp CFS có nhu cầu cấp lại bảnsao chứng thực CFS do bản gốc CFS bị mất hoặc thất lạc hoặc bị hư hỏng, người đềnghị cấp CFS nộp đơn đề nghị cấp lại bản sao chứng thực của CFS gốc theo mẫu quyđịnh tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng cấp bản sao chứng thực của CFS gốc theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hànhkèm theo Thông tư này nếu thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp lại CFS xác thực và hợplệ so với thông tin trong hồ sơ cấp CFS gốc lưu tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng. Bản sao này mang ngày cấp và thời hạn hiệu lực của bản CFS gốc.Trường hợp thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp lại CFS có nội dung mâu thuẫn, khôngthống nhất với thông tin trong hồ sơ cấp CFS gốc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng ra thông báo bằng văn bản về việc từ chối cấp lại bản sao có chứng thựccủa CFS gốc.2. Trường hợp CFS đã cấp hết thời hạn hiệu lựcKhi CFS đã cấp hết thời hạn hiệu lực, nếu có nhu cầu cấp lại CFS, người đề nghị cấpCFS thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư này.Điều 6. Thu hồi CFS đã cấpViệc thu hồi CFS đã cấp được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quyết định số10/2010/QĐ-TTg.Chương 3.KIỂM TRA CFS CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU