Thông tư 21/2016/TT-BCT Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu Lưu

143 6 19/09/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 21/2016/TT-BCT Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 21/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016THÔNG TƯQUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆPĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á -ÂUCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu, đã kýchính thức tại Ca-dắc-xtan ngày 29 tháng 5 năm 2015.Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hànghóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu.Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Thông tư này quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thươngmại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (sau đây gọi tắt là Hiệp định VN -EAEU FTA).2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động cóliên quan đến xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định VN - EAEU FTA.Điều 2. Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định VN - EAEU FTABan hành kèm theo Thông tư này các Phụ lục để hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứhàng hóa trong Hiệp định VN - EAEU FTA:1. Quy tắc xuất xứ hàng hóa (Phụ lục I);2. Quy tắc cụ thể mặt hàng (Phụ lục II);3. Danh sách các quốc đảo theo Điều 10 Phụ lục I (Phụ lục III);4. Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV, Tờ khai bổ sung Giấy chứng nhận1 xuất xứ hàng hóa mẫu EAV và hướng dẫn khai báo Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa(Phụ lục IV);5. Danh sách các Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam (Phụ lụcV).Điều 3. Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAVThủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định tạiPhụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng03 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hànghóa ưu đãi và Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ CôngThương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 03 năm 2011.Điều 4. Điều khoản thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2016./.Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng bí thư, Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Viện KSND tối cao;- Tòa án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);- Tổng cục Hải quan;- Công báo;- Kiểm toán Nhà nước;- Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ; các Phòng QLXNK khu vực (20);- BQL các KCN và CX Hà Nội;- Lưu: VT, XNK (10).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Quốc Khánh2