Thông tư 21/2013/TT-BTC quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia Lưu

12 0 24/02/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 21/2013/TT-BTC quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 21/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC PHÍ NHẬP, XUẤT VÀ BẢO QUẢN HẠT GIỐNGRAU DỰ TRỮ QUỐC GIA DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNGTHÔN QUẢN LÝCăn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia ngày 29/4/2004;Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;Căn cứ Nghị định số 43/2012/NĐ-CP ngày 17/5/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số Điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004;Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Thông tư số 181/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổsung một số Điều của Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 hướng dẫnthực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số2449/BNN-KH ngày 25/8/2011 về việc thẩm định hồ sơ ban hành định mức nhập, xuấtvà bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia;Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về định mức phí nhập, xuất vàbảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônquản lý như sau:Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định định mức phí nhập, định mức phí bảo quản và định mức phíxuất hạt giống rau dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.Trong đó, định mức phí nhập, định mức phí xuất được tính cho 01 lần nhập, xuất theoquy trình nhập, xuất do Nhà nước quy định, cụ thể:1. Định mức phí nhập 1 tấn hạt giống rau dự trữ quốc gia là: 257.717 đồng.2. Định mức phí bảo quản lưu kho 1 tấn hạt giống rau dự trữ quốc gia trong một nămlà: 11.723.535 đồng. 3. Định mức phí xuất 1 tấn hạt giống rau dự trữ quốc gia là: 214.082 đồng.Điều 2. Nội dung định mức1. Chi phí cho nhân công bao gồm: Lương thủ kho, bảo vệ, bảo hiểm, bốc xếp đảohàng, khử trùng kho, đóng gói, hạ kiêu, bốc xếp qua cân, bốc giao lên phương tiệnhoặc từ phương tiện vào kho, chi phí thuê phương tiện bốc dỡ, bồi dưỡng độc hại;2. Chi phí cho vật tư phục vụ nhập, bảo quản, xuất: điện năng, nước, văn phòng phẩm,bảo hộ lao động, bạt chống bão, PCCC, công cụ, dụng cụ bảo quản;3. Chi phí kiểm tra, kiểm định phục vụ nhập, xuất và bảo quản: phí kiểm định chấtlượng hàng, kiểm tra, kiểm định công cụ, dụng cụ bảo quản;4. Chi phí quản lý: thông tin liên lạc;5. Chi phí xử lý môi trường;6. Chi phí khấu hao tài sản: khấu hao nhà kho, công cụ, dụng cụ phục vụ quá trình bảoquản;7. Các chi phí khác: hao hụt trong quá trình bảo quản lưu kho, hao hụt lấy mẫu.Điều 3. Sử dụng và điều chỉnh định mức phí1. Các định mức phí nhập, xuất và bảo quản quy định tại Điều 1 Thông tư này được sửdụng làm căn cứ để xây dựng, thực hiện kế hoạch nhập, xuất và bảo quản hạt giốngrau dự trữ quốc gia từ năm 2013 đến năm 2014.2. Căn cứ định mức, nội dung định mức quy định tại Thông tư này và Quyết định số21/2006/QĐ-BTC ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quychế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể hóa định mức cho phù hợp với điều kiện củangành nhưng không vượt quá định mức đã quy định.Điều 4. Tổ chức thực hiện1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/4/2013.2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hạt giống rau dự trữ quốc giacó trách nhiệm tổ chức thực hiện. Nơi nhận:- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Tòa án nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Hữu Chí - VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ; - Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ Tài chính;- Lưu: VT, TCDT.