Thông tư 20/2011/TT-BCT Quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống Lưu

9 0 11/05/2011 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 20/2011/TT-BCT Quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 20/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2011 THÔNG TƯQUY ĐỊNH BỔ SUNG THỦ TỤC NHẬP KHẨU XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI LOẠITỪ 09 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNGSửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2017/T-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2017Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về nhữnggiải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinhxã hội;Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an toàn giao thông đường bộ,Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu ô tô chở người loại từ 09 chỗngồi trở xuống chưa qua sử dụng (dưới đây gọi là ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống) nhưsau:Điều 1. Thủ tục nhập khẩu bổ sungThương nhân nhập khẩu ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống khi làm thủ tục nhập khẩu,ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành, phải nộp bổ sung những giấy tờ sau chocác cơ quan nhà nước có thẩm quyền:1. Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãngsản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinhdoanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợppháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóngdấu sao y bản chính của thương nhân.2. Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thôngvận tải cấp: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thươngnhân.Bãi bỏ theo Thông tư 04/2017TT-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2017.1 Điều 2. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2011./. Nơi nhận:- Ban Bí thư T.W Đảng;- Thủ tướng Chính phủ,các Phó Thủ tướng;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội;- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;- Toà án Nhân dân Tối cao;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Kiểm toán Nhà nước;- Tổng cục Hải quan;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương;- Lưu: VT, XNK(2).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Biên 2