Thông tư 19/2009/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA hướng dẫn nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP Lưu

18 1 06/07/2009 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 19/2009/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA hướng dẫn nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG ----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 19/2009/TT-BCT Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA LIÊN BỘ THƯƠNG MẠI – GIAOTHÔNG VẬN TẢI – TÀI CHÍNH – CÔNG AN HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨUÔ TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 16 CHỖ NGỒI ĐÃ QUA SỬ DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNHSỐ 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Sau khi thống nhất với các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công an, Bộ trưởng BộCông Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch Bộ Thương mại – Bộ Giao thôngvận tải – Bộ Tài chính – Bộ Công an số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày31 tháng 3 năm 2006 hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đãqua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 củaChính phủ, như sau:Điều 1. Phần sửa đổi, bổ sung - Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục III. Thủ tục nhập khẩu và đăng ký lưu hành, như sau: “2. Ô tô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biểnquốc tế: Cái Lân Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa– Vũng Tàu. Thủ tục Hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu”.- Sửa đổi cụm từ “Bộ Thương mại” thành “Bộ Công Thương”.Điều 2. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.Các nội dung khác của Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCAkhông được sửa đổi, vẫn giữ nguyên hiệu lực. Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcCP;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Tòa án nhân dân tối cao;- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp).- Kiểm toán Nhà nước;- Tổng cục Hải quan;- Công báo;- Website Chính phủ;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Website Bộ Công Thương;- Lưu: VT, XNK (2).Nguyễn Thành Biên