Thông tư 183/2012/TT-BTC quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan Lưu

14 0 24/10/2012 Nguồn : TCHQ 21 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 183/2012/TT-BTC quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

Bình luận

Thông tin bài viết

1 BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 183/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN VÀ VIỆC SỬ DỤNG TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN Bãi bỏ theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015. Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 về đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành; Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan, Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: 1. Mẫu tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu HQ/2012-KNQ); 2. Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu PLHQ/2012-KNQ); 3. Quy định việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan. Điều 2. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế mẫu tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu HQ/2002/KNQ) ban hành kèm Quyết 2 định số 1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Điều 3. Tổ chức thực hiện Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Nơi nhận: - VP TW Đảng và các Ban của Đảng; - VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, VPCP; - Viện kiểm sát NDTC, Toà án NPTC; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Công báo; - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;- Website Chính phủ; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài chính; - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; - Website Tổng cục Hải quan; - Lưu: VT, TCHQ. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 183/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2012) Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG 3 1. Tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu HQ/2012-KNQ) và phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu PLHQ/2012-KNQ) (sau đây gọi tắt là tờ khai và phụ lục tờ khai) được in bằng tiếng Việt, gồm 02 bản (01 bản lưu tại cơ quan hải quan và 01 bản lưu người khai hải quan). 2. Mẫu tờ khai và phụ lục tờ khai được in mực đen, trên giấy trắng khổ A4 (21cm x 29,7cm) được cơ quan hải quan thông báo công khai trên các trang, thông tin điện tử hoặc tại các địa điểm làm thủ tục hải quan; người sử dụng tự in, tự tạo mẫu hoặc sao chụp từ các mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai để khai hải quan. Việc tự tạo mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai phải đảm bảo đúng khuôn dạng, nội dung và các tiêu chí theo mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai ban hành kèm Thông tư này. Chương 2. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG TỜ KHAI VÀ PHỤ LỤC TỜ KHAI 1. Người khai hải quan có thể kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai hoặc kê khai theo định dạng chuẩn của tờ khai, phụ lục tờ khai trên máy tính và nội dung kê khai được in ra trên tờ khai, phụ lục tờ khai. 2. Người khai hải quan khi kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai và công chức hải quan khi đăng ký tờ khai, xác nhận hàng hóa nhập, xuất kho trên tờ khai, phụ lục tờ khai chỉ được sử dụng một loại mực, không dùng mực đỏ, bút chì hoặc các thứ mực dễ phai không thể hiện rõ nội dung kê khai, đăng ký, xác nhận; không được tẩy, xóa nội dung đã kê khai, đăng ký, xác nhận; trường hợp sửa chữa nội dung đã kê khai, đăng ký, xác nhận thì phải đóng dấu (dấu của người khai hoặc của dấu của công chức hải quan) xác nhận. 3. Khi kê khai đối với hàng hóa được phép theo quy định của pháp luật liên quan, chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập hoặc các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu đến kho ngoại quan và ngược lại hoặc từ kho ngoại quan này đến kho ngoại quan khác, người khai hải quan thực hiện kê khai đăng ký chuyển cửa khẩu (ô số 20) thay cho việc nộp Đơn xin chuyển cửa khẩu. 4. Quy định về sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai Tiêu thức Nội dung hướng dẫn cụ thể Góc trên bên trái tờ khai Người khai hải quan khai tên Cục Hải quan và Chi cục Hải quan kho ngoại quan nơi đăng ký tờ khai. Phần giữa tờ khai - Số tờ khai, ngày đăng ký: là số thứ tự của tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan hàng ngày tại từng Chi cục Hải quan do hệ thống tự động cấp hoặc theo số thứ tự ghi trên sổ theo dõi đăng ký tờ khai (đối với trường hợp chưa có phần mềm quản lý). - Mục này phải thể hiện đầy đủ số tờ khai, mã Chi cục Hải quan