Thông tư 18/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện Lưu

75 3 25/11/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 18/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THÔNG TINVÀ TRUYỀN THÔNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 18/2014/TT-BTTTTHà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 THÔNG TƯQuy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiếtbị phát, thu - phát sóng vô tuyến điệnCăn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtViễn thông;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động muabán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quácảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBộ Thông tin và Truyền thông;Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủtướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định chitiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phátsóng vô tuyến điện.Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại giấy phépnhập khẩu, các trường hợp được miễn giấy phép nhập khẩu, danh mục mặthàng cụ thể theo mã số HS đối với thiết bị viba; thiết bị phát, thu-phát sóngvô tuyến điện có băng tần số nằm trong khoảng từ 9 KHz đến 400 GHz vàcông suất từ 60 mW trở lên (sau đây gọi chung là thiết bị phát, thu-phátsóng vô tuyến điện) thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin vàTruyền thông.2. Thông tư này áp dụng với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu (sau đây gọi làngười nhập khẩu) thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện được quy địnhtại Điều 2 của Thông tư này.3. Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện là tài sản di chuyển, hàng hóaphục vụ nhu cầu cá nhân có thân phận ngoại giao và hành lý cá nhân theoquy định của pháp luật, thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủtướng Chính phủ.4. Việc tạm nhập, tái xuất thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện thựchiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11năm 2013 và hướng dẫn của Bộ Công Thương.Điều 2. Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện phải có giấy phépnhập khẩu1. Danh mục thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện phải có giấy phépnhập khẩu được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này và chỉ áp dụng đốivới thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện mà cả mã số HS và mô tảhàng hóa trùng với mã số HS và mô tả hàng hóa thuộc danh mục.2. Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện phải có giấy phép nhập khẩulà thiết bị hoàn chỉnh có đặc tính kỹ thuật, mô tả hàng hóa theo đúng chỉtiêu kỹ thuật, cấu trúc thiết kế, có thể hoạt động độc lập; không áp dụng đốivới các linh kiện hoặc phụ kiện của các thiết bị phát, thu-phát sóng vôtuyến điện này và không bao gồm thiết bị chỉ thu sóng vô tuyến điện.Điều 3. Các trường hợp được miễn giấy phép nhập khẩuThiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện quy định tại Phụ lục I của Thôngtư này được miễn giấy phép nhập khẩu trong các trường hợp sau:1. Các thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện của: Cơ quan đại diệnngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốctế tại Việt Nam; đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam đượchưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao; các phóng viên nước ngoài vàohoạt động báo chí không thường trú ở Việt Nam (có giấy phép hoạt độngbáo chí của Bộ Ngoại giao).Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện quy định tại Khoản này đượcmiễn giấy phép nhập khẩu nhưng khi sử dụng phải được Cục Tần số vô tuyến điện cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định hiệnhành.2. Điện thoại di động mặt đất (không miễn giấy phép nhập khẩu đối vớiđiện thoại di động vệ tinh) ký gửi cùng chuyến hoặc không cùng chuyếncủa người nhập cảnh hoặc được nhập khẩu theo đường bưu chính, dịch vụchuyển phát quốc tế để phục vụ cho mục đích cá nhân; điện thoại di độngmặt đất tạm xuất, tái nhập để phục vụ mục đích bảo hành, sửa chữa, thaythế với điều kiện còn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu.Điều 4. Hiệu lực của giấy phép nhập khẩuGiấy phép nhập khẩu được sử dụng để nhập khẩu lô hàng xác định trêngiấy phép, có hiệu lực cho đến lúc lô hàng đó được thông quan hoàn toàn,không vượt quá số lượng ghi trong giấy phép nhập khẩu và trong thời hạnhiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy hoặc Hợp đồng thương mại.Điều 5. Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép nhập khẩuNgười nhập khẩu có nghĩa vụ nộp lệ phí cấp hoặc cấp lại giấy phép nhậpkhẩu theo quy định của pháp luật hiện hành.Chương IITHỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI THIẾT BỊPHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆNĐiều 6. Điều kiện nhập khẩuCác thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện nhập khẩu cần đáp ứng cácđiều kiện sau:1. Phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Thông tin vàTruyền thông ban hành hoặc công bố bắt buộc áp dụng; phù hợp với vị trílắp đặt thiết bị và các quy định về quản lý viễn thông.2. Phù hợp với các Quy hoạch tần số vô tuyến điện, các quy định về sửdụng tần số vô tuyến điện và mục đích nhập khẩu.Những thiết bị không đáp ứng các điều kiện trên hoặc nhập khẩu phục vụcho các mục đích đặc biệt thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tinvà Truyền thông đối với từng trường hợp cụ thể.Điều 7. Cơ quan cấp giấy phép nhập khẩuCục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan cấp giấyphép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện.Điều 8. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu được lập thành một (01) bộ, baogồm: