Thông tư 17/2015/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam Lưu

18 0 13/05/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 17/2015/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Từ khóa : hàng hóa quá cảnh

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 17/2015/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015 THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVTngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải hướng dẫn vềtuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt NamCăn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàChính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa ký ngày 09tháng 4 năm 1994;Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 13 tháng 3 năm2009;Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 26 tháng 12 năm 2013;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vậntải;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ ViệtNam,Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổViệt Nam.Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyếnđường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Viêt Nam1. Bổ sung, sửa đổi Điều 3 như sau:“1. Tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa được quy định tại Phụ lụcban hành kèm theo Thông tư này. 2. Căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế, Bộ Giao thông vận tải sẽ công bố bổ sung hoặcsửa đổi danh mục tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa để các đơn vịvận tải lựa chọn thực hiện”.3. Thay thế Phụ lục của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015.2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cụcĐường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hànghải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đườngsắt Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Thông tư này.3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cánhân phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết./. Nơi nhận:- Như Điều 2;- Văn phòng Chính phủ;- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- UBATGTQG;- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);- Công báo;- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;- Báo GT, Tạp chí GTVT;- Lưu: VT, VTải.BỘ TRƯỞNG(Đã ký)Đinh La ThăngPHỤ LỤCTUYẾN ĐƯỜNG, CỬA KHẨU VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUALÃNH THỔ VIỆT NAM(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 05 năm 2015 củaBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)STTCửa khẩunhập hoặcxuấtTuyến đườngCửa khẩu xuấthoặc nhập 1 CK Móng CáiQL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-QL6-QL279CK Tây TrangQL18-QL10-QL5-QL1-Đường đô thị-QL6-QL279QL18-QL10-QL1-QL217CK Na MèoQL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217QL18-QL10-QL1-QL7CK Nậm CắnQL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7QL18-QL10-QL1-QL8CK Cầu TreoQL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8QL18-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12ACK Cha LoQL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL12AQL18-QL10-QL1-QL9CK Lao BảoQL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40 CK Bờ YQL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19 CK Lệ ThanhQL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13 CK Hoa LưQL18-QL10-QL1-QL22A CK Mộc BàiQL18-QL10-QL1-QL22A-QL22B CK Xa MátQL18-QL10-QL1-QL62CK Bình HiệpQL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30CK Dinh BàQL18-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30QL18-QL10-QL1-QL91 CK Tịnh Biên