Thông tư 17/2014/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 23/2012/TT-BCT về việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm thép Lưu

2 0 15/06/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 17/2014/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 23/2012/TT-BCT về việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm thép

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 17/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014 THÔNG TƯQUY ĐỊNH BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 23/2012/TT-BCT NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM2012 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤPGIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉPCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định bãi bỏ Thông tư số23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định việc ápdụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.Điều 1. Bãi bỏ Thông tư quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩutự động đối với một số sản phẩm thép1. Bãi bỏ Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng BộCông Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối vớimột số sản phẩm thép.2. Thương nhân nhập khẩu các sản phẩm thép quy định tại Khoản 1 Điều này làm thủtục hải quan theo quy định hiện hành.Điều 2. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi Nhận:- Ban bí thư T.W Đảng;- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- VP Tổng Bí thư;- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;- Tòa án Nhân dân Tối cao;- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);- Kiểm toán Nhà nước;- Tổng cục Hải quan;- Công báo;- Website Chính phủ;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục thuộc Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Website Bộ Công Thương;- Lưu: VT, XNK (15).Trần Tuấn Anh