Thông tư 17/2006/QĐ-BTC về việc thuế suất thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị dùn cho ngành than Lưu

4 0 26/03/2006 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 17/2006/QĐ-BTC về việc thuế suất thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị dùn cho ngành than

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 17/2006/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ DÙNG CHONGÀNH THANBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm2005;Căn cứ Nghị quyết số 977/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Ủyban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhómhàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu thuế nhập khẩu ưuđãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhómhàng;Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu cho máy móc, thiết bị chuyên dùngcho khai thác than trong hầm lò và một số vật tư, thiết bị để sản xuất, lắp ráp các máymóc, thiết bị này tại Biểu số II ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ/BTCngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đến hết ngày 31/12/2007.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo./. Nơi nhận:- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Văn phòng TW Đảng;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ;- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;- Công báo;- Lưu: VT, Vụ CST .Trương Chí Trung