Thông tư 169/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 Hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Quyết định 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/05/2 Lưu

11 0 05/11/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 169/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 Hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Quyết định 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/05/2015

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 169/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU PHỤ TÙNG, LINH KIỆN ĐỂ SẢNXUẤT, LẮP RÁP PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNGBẰNG XE BUÝT THUỘC LOẠI TRONG NƯỚC CHƯA SẢN XUẤT ĐƯỢCTHEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2015/QĐ-TTG NGÀY 05/5/2015 CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ vềcơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xebuýt;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu phụ tùng,linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýtthuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg).Điều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Thông tư này hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện nhập khẩuthuộc loại trong nước chưa sản xuất được của các dự án sản xuất, lắp ráp phương tiệnvận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.2. Linh kiện (bao gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận) nêu tại khoản 1 Điều 1Thông tư này là những sản phẩm đã hoàn thiện nhưng chưa được lắp ráp hoặc chưaphải là sản phẩm hoàn thiện nhưng đã có đặc trưng cơ bản của sản phẩm hoàn thiện.3. Phụ tùng nêu tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này là linh kiện hoặc cụm linh kiện.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phụ tùng, linh kiện thuộc loại trong nước chưa sản xuấtđược để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu ủy thác hoặc trúng thầu nhập khẩu phụ tùng, linh kiệnthuộc loại trong nước chưa sản xuất được để cung cấp cho các dự án sản xuất, lắp ráp1 phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt quy định tại khoản 1 Điều 1Thông tư này.Điều 3. Điều kiện áp dụng1. Dự án sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýtđược cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Quyếtđịnh số 13/2015/QĐ-TTg.2. Phụ tùng, linh kiện nhập khẩu phục vụ Dự án sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tảihành khách công cộng bằng xe buýt không thuộc Danh mục phụ tùng, linh kiện để sảnxuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong nước đãsản xuất được do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 9 Quyếtđịnh số 13/2015/QĐ-TTg.Điều 4. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu1. Hàng hóa nêu tại khoản 1 Điều 1, khoản 2 Điều 5 Thông tư này phải thực hiện đăngký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.2. Việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế; hồ sơ, thủ tục miễn thuế;báo cáo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linhkiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thựchiện theo quy định tại Điều 104, Điều 105 và Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra,giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu.3. Ngoài bộ hồ sơ miễn thuế theo quy định, chủ dự án phải nộp thêm 01 bản chụp vănbản phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg.Điều 5. Hiệu lực thi hành1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2015.2. Phụ tùng, linh kiện nhập khẩu để phục vụ Dự án sản xuất, lắp ráp phương tiện vậntải hành khách công cộng bằng xe buýt đăng ký tờ khai hải quan kể từ ngày 01/7/2015đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng các điều kiện quy địnhtại Thông tư này thì được miễn thuế nhập khẩu theo khoản 1 Điều 5 Quyết định số13/2015/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư này./. Nơi nhận:- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;- Kiểm toán Nhà nước;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai2 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;- Công báo;- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK). 3