Thông tư 16/2016/TT-BCT Quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016 Lưu

18 0 18/08/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 16/2016/TT-BCT Quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 16/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2016 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨUTHUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU VÀ TRỨNG GIA CẦM CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁCNƯỚC THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU NĂM 2016Hiệu lực thi hành đến hết 31 tháng 12 năm 2016Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, đã ký chính thức ngày 29 tháng 5 năm 2015 tại Cộng hòa Ca-dắc-xtan và được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tại Quyết định số 1805/QĐ-CTN ngày 19 tháng 8 năm 2015;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc áp dụng hạn ngạch thuếquan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016.Điều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với hai nhóm hàng có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu: thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm.2. Mã số hàng hóa và tổng lượng hạn ngạch thuế quan năm 2016 của các nhóm hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan quy định tại khoản 1 Điều này theo Phụ lục kèm theo Thông tư này.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Thuốc lá nguyên liệu: Thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ CôngThương cấp và có nhu cầu sử dụng cho sản xuất thuốc lá điếu một tỷ lệ nhất định thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Công Thương xác nhận.1 2. Trứng gia cầm: Thương nhân có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có nhu cầu nhập khẩu.3. Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016.Điều 3. Nguyên tắc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quanHàng hoá nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên thuộc Liên minh Kinh tế Á - Âu cấp (viết tắt là C/O form EAV).Riêng đối với thuốc lá nguyên liệu, thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài mới được phép nhập khẩu (nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu). Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theogiấy phép do Bộ Công Thương cấp.Điều 4. Thủ tục nhập khẩuThủ tục nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá theo nguyên tắc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.Điều 5. Quy định thuế suất thuế nhập khẩuThuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan và ngoài hạn ngạch thuế quan đối với thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm nhập khẩu từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu thực hiện theo quy định của Chính phủ.Điều 6. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016./. Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;BỘ TRƯỞNG2 - Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Tổng Bí Thư, Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao, Toà án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);- Kiểm toán Nhà nước;- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;- Lưu: VT, XNK(10).Trần Tuấn Anh PHỤ LỤCMÃ SỐ HÀNG HOÁ VÀ TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬPKHẨU TỪ LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU NĂM 2016(Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2016/TT-BCT ngày 19 tháng 8 năm 2016 của BộCông Thương quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyênliệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âunăm 2016)1. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm là 8.000 tá, gồm:STT Mã HS Mô tả hàng hóa 04.07 Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín - Trứng sống khác:1 0407.21.00 - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus 0407.29 - - Loại khác:2 0407.29.10 - - - Của vịt, ngan3 0407.29.90 - - - Loại khác 0407.90 - Loại khác:4 0407.90.10 - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus5 0407.90.20 - - Của vịt, ngan6 0407.90.90 - - Loại khác2. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu là 500 tấn, gồm:3