Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 Hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP về xuất, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm Lưu

41 0 16/06/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 Hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP về xuất, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 16/2015/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015 THÔNG TƯQuy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, pháthành xuất bản phẩmSửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 41/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin vàTruyền thông;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quyđịnh về hoạt động in;Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành,Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hànhNghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuấtkhẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Phạm vi điều chỉnh:1 a) Thông tư này quy định về đối tượng, loại hàng hóa, yêu cầu tiêu chuẩn cần đáp ứngvà thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩmthuộc chuyên ngành quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;b) Hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa trong lĩnhvực in, phát hành xuất bản phẩm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quyđịnh về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.2. Đối tượng áp dụng:Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam thực hiện xuấtkhẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.Điều 2. Hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm theo mã số MÃ HSSửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 41/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 20161. Hàng hóa trong lĩnh vực in:Hàng hóa trong lĩnh vực in bao gồm: thiết bị, linh kiện, phụ tùng theo mô tả và mã sốHS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc cácnhóm:a) 84.40;b) 84.42;c) 84.43.2. Hàng hóa trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm:Hàng hóa trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm là xuất bản phẩm theo mô tả và mãsố HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc cácnhóm:a) 49.01;b) 4903.00.00 và 4904.00.00;c) 49.05;d) 4910.00.00;đ) 49.11.Điều 3. Xuất khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm1. Hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm quy định tại Thông tư này khixuất khẩu không phải có giấy phép xuất khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông.2. Hàng hóa là xuất bản phẩm có nội dung vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 10 LuậtXuất bản bị cấm xuất khẩu dưới mọi hình thức.2 Chương IINHẬP KHẨU HÀNG HÓA TRONG LĨNH VỰC IN Điều 4. Đối tượng được nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in1. Cơ sở in (doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập có giấy phéphoạt động in hoặc có đăng ký hoạt động cơ sở in).2. Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị ngành in theoquy định của pháp luật.3. Cơ quan, tổ chức khác có tư cách pháp nhân được phép sử dụng thiết bị in để phụcvụ công việc nội bộ.Điều 5. Hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực inSửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 41/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 20161. Hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này là thiết bị sử dụng điện năngcó trong Danh mục và phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Phụ lục I ban hành kèmtheo Thông tư này.2. Hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này là thiết bị không sử dụng điệnnăng và linh kiện, phụ tùng của hàng hóa khi nhập khẩu không phải có giấy phép nhậpkhẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông.Điều 6. Cấp giấy phép nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in1. Tổ chức nhập khẩu thiết bị in quy định tại Điều 4 Thông tư này lập 01 bộ hồ sơ đềnghị cấp giấy phép nhập khẩu, gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại CụcXuất bản, In và Phát hành. Hồ sơ gồm có:a) Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theoThông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thôngtin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản củaNghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định vềhoạt động in (sau đây gọi chung là Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT);b) Ca-ta-lô (catalogue) của từng loại thiết bị;c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) giấy tờsau đây:Giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in đã được xác nhậntheo quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in đối với cơ sở in quy định tại Khoản 1Điều 4 Thông tư này;Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp đối với doanhnghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này;3