Thông tư 16/2010/TT-BCT về việc cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ Lưu

37 2 19/04/2010 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 16/2010/TT-BCT về việc cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------Số: 16/2010/TT-BCT Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010THÔNG TƯVỀ VIỆC CẤP MÃ SỐ NHÀ SẢN XUẤT HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANGTHỊ TRƯỜNG HOA KỲCăn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạtđộng đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;Bộ Công Thương quy định việc cấp Mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu(MID) sang Hoa Kỳ như sau: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Thông tư này quy định việc cấp mã số nhà sản xuất (MID lần đầu khi xuất khẩu sangthị trường Hoa Kỳ cho các nhà nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. Điều 2. Thẩm quyền cấp mã MIDViệc đăng ký và và làm thủ tục cấp mã MID được thực hiện tại các phòng Quản lýxuất nhập khẩu khu vực trực thuộc Bộ Công Thương và do Bộ Công Thương uỷquyền tại các Sở Công Thương địa phương (quy định tại Phụ lục 1).Điều 3. Hồ sơ, thủ tục và thời gian cấp mã MID1. Hồ sơ đề nghị cấp mã số MIDa. Đơn đăng ký mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang thị trườngHoa Kỳ (quy định tại Phụ lục 2);b. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, hoặc giấy phépkinh doanh: 01 bản saoc. Đăng ký mã số thuế : 01 bản saod. Biên bản kiểm tra năng lực sản xuất hàng dệt may (quy định tại Phụ lục 3) do SởCông Thương địa phương chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư lập.2.Hồ sơ thủ tục và thờ gian cấp mã MID Việc cấp mã MID được thực hiện không quá 03 giờ làm việc kể từ khi Phòng Quản lýxuất nhập khẩu khu vực nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp chưa đủ hồ sơhợp lệ, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực phải trả lại hồ sơ kèm theo thông báobằng văn bản và nêu rõ lý do.Điều 4. Kê khai mã số nhà sản xuất (MID): Các nhà sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ phối hợp với nhànhập khẩu hoặc môi giới hải quan xác định mã (MID) theo quy định. 1.Thương nhân khi làm thủ tục xuất khẩu kê khai mã MID vào ô số 1 trên tờ khai xuấtkhẩu của Hải quan (sau tên và địa chỉ người xuất khẩu) và ô số 23 trên Hoá đơnthương mại (sau tên và địa chỉ nhà sản xuất) theo đúng mã MID đã đăng ký tại PhòngQuản lý XNK khu vực và chịu trách nhiệm về việc kê khai này. Thương nhân kinh doanh thương mại thuần tuý, không trực tiếp sản xuất hàng dệt mayxuất khẩu khi xuất khẩu uỷ thác phải kê khai mã MID của thương nhân sản xuất lôhàng xuất khẩu. 2. Thương nhân lập tờ khai xuất khẩu của Hải quan riêng theo từng nhà sản xuất. 3. Mã MID điền sai mã số nước sản xuất và của các thương nhân kinh doanh thươngmại thuần tuý sẽ được coi là không hợp lệ và Hải quan Hoa Kỳ sẽ từ chối nhập cảng.4. Tra cứu thông tin: Thông tin hướng dẫn chi tiết tạo lập mã số của nhà sản xuất(MID) tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này. Điều 5. Kiểm tra năng lực sản xuất hàng dệt may1. Nguyên tắc kiểm traKiểm tra kịp thời, không báo trước (thương nhân chỉ được báo trước nhiều nhất 02 giờđồng hồ trước khi Đoàn đến), trừ trường hợp thương nhân tự đề nghị kiểm tra.Tổ chức Đoàn kiểm traSở Công Thương làm đầu mối, chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Bankiểm tra liên ngành kiêm nhiệm, trong đó mỗi cơ quan trên sẽ có ít nhất 02 thành viên(có thể thay thế nhau) tham gia trong các Đoàn kiểm tra liên ngành;Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập trong số thành viên của Ban kiểm tra liênngành kiêm nhiệm. Trưởng đoàn phải là lãnh đạo cấp phòng/ ban trở lên của Sở CôngThương. Sở Công Thương ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cho từngthương nhân khi có văn bản đề nghị của Bộ Công Thương hoặc của thương nhân.3. Thủ tục và nội dung kiểm tra:Khi làm việc với thương nhân, Trưởng đoàn trao 01 bản chính Quyết định của SởCông Thương về thành lập Đoàn kiểm tra thương nhân đó.Đoàn xác định năng lực sản xuất hàng may mặc của thương nhân và cập nhật vào Biênbản kiểm tra theo mẫu số 2 kèm theo Thông tư này. Công tác kiểm tra được tiến hành theo đúng quy định, không được sách nhiêu, gây trởngại cho sản xuất của thương nhân.Yêu cầu thương nhân nghiêm chỉnh chấp hành quy định kiểm tra, cử đại diện có thẩmquyền hợp tác với Đoàn ngay khi nhận được thông báo qua điện thoại hoặc khi Đoànđến cơ sở. Thương nhân phải cung cấp toàn bộ hồ sơ về quản lý, máy móc, thiết bị, laođộng và đưa Đoàn kiểm tra trực tiếp tại tất cả các kho, xưởng, ký xác nhận vào biênbản kiểm tra.Biên bản kiểm tra được lập thành 05 bản: 01 bản bản do thương nhân lưu giữ, 01 bảndo Sở Công Thương lưu giữ, 01 bản do Sở Kế hoạch và Đầu tư lưu giữ, 01 bản gửi vềPhòng Quản lý Xuất nhập khẩu và 01 bản gửi về Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ CôngThươngĐiều 6. Hiệu lực thi hành1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 6 năm 2010.2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với nội dung Thông tư này.3. Trong qua trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, thương nhân và các bên liênquan phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xử lý./.Nơi nhận:- Ban bí thư T.W Đảng;- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội;- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;- Tòa án Nhân dân Tối cao;- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);- Kiểm toán Nhà nước;- Tổng cục Hải quan;- Công báo;- Website Chính phủ;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục thuộc Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Website Bộ Công Thương;- Lưu: VT, XNK (15).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Biên