Thông tư 15/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Lưu

216 14 17/08/2017 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 15/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 15/2017/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017 THÔNG TƯSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 21/4/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔN VỀ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰCVẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM; CÔNG BỐ MÃHS ĐỐI VỚI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬDỤNG TẠI VIỆT NAM.Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 4 năm 2016 về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam, gồm:1. Sửa đổi tên tổ chức đề nghị đăng ký: 7 trường hợp (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).2. Các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký chính thức vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này), bao gồm:a) Thuốc trừ bệnh: 1 hoạt chất, 1 tên thương phẩm;1 b) Thuốc trừ cỏ: 4 hoạt chất với 4 tên thương phẩm.3. Các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này), bao gồm:a) Thuốc trừ sâu: 148 loại thuốc;b) Thuốc trừ bệnh: 138 loại thuốc;c) Thuốc trừ cỏ: 44 loại thuốc;d) Thuốc điều hòa sinh trưởng: 16 loại thuốc;đ) Thuốc trừ ốc: 09 loại thuốc;e) Chất dẫn dụ: 2 loại thuốc;g) Thuốc trừ mối: 1 loại thuốc.Điều 2. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.Điều 3. Trách nhiệm thi hànhChánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Văn phòng Chính phủ;- Lãnh đạo Bộ;- Công báo Chính phủ;- Website Chính phủ;- Website Bộ NN và PTNT;- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ liên quan;- Tổng Cục Hải quan;- Chi cục BVTV các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Các đơn vị thuộc Bộ;- Lưu: VT, BVTV (156 bản).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGLê Quốc Danh2 PHỤ LỤC ISỬA ĐỔI TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 8 năm 2017của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)TT Tên hoạt chấtTên thươngphẩmĐã quy định tạiThông tư số03/2016/TT-BNNPTNT ngày21 tháng 4 năm2016Sửa đổi lại1. AcephateBM Promax 75WPBehn MeyerAgcare LLPBehn Meyer AgricareVietnam Co., Ltd2. DazometBasamid Granular97MGBehn MeyerAgcare LLPBehn Meyer AgricareVietnam Co., Ltd3. DiuronBM Diuron 80 WPBehn MeyerAgcare LLPBehn Meyer AgricareVietnam Co., Ltd4. GlyphosateBM - Glyphosate 41 SLBehn MeyerAgcare LLPBehn Meyer AgricareVietnam Co., Ltd5.Glyphosate IP A salt 360g/l + Metsulfuron methyl 15g/lWeedall 375 SLBehn MeyerAgcare LLPBehn Meyer AgricareVietnam Co., Ltd5. Propanil (DCPA)Bm Weedclean 80WGBehn MeyerAgcare LLPBehn Meyer AgricareVietnam Co., Ltd7. PaclobutrazolPalove gold 15WPCông ty TNHHTM Nông PhátCông ty TNHH TMDV Đức Nông PHỤ LỤC IICÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC VÀODANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆTNAM(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 8 năm 2017của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)3