Thông tư 15/2014/TT-BTTTT Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông Lưu

127 4 16/11/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 15/2014/TT-BTTTT Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THÔNG TIN V TRUYN THÔNG---------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------Số: 15/2014/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014 THÔNG TƯBan hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngànhcủa Bộ Thông tin và Truyền thôngCăn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn cứ Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Luật Bưu chính ngày 28 tháng 6 năm 2010;Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin vàTruyền thông;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Danh mụchàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin vàTruyền thông.Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyênngành của Bộ Thông tin và Truyền thông (Danh mục) tại Phụ lục kèm theo.Danh mục được lập dựa trên cơ sở Danh mục hàng hoá và mã số HS trong Biểu thuếxuất khẩu, nhập khẩu. Các trường hợp Phụ lục chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8số thuộc nhóm 4 số này đều thuộc Danh mục; Các trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thìtoàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm 6 số này đều thuộc Danh mục; Các trường hợpliệt kê chi tiết đến mã 8 số thì chỉ những mã 8 số đó mới thuộc Danh mục.Điều 2. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.Điều 3. Tổ chức thực hiệnChánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trongnước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu,nhập khẩu các sản phẩm thông tin và truyền thông tại Việt Nam chịu trách nhiệm thihành Thông tư này./. Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ, các PTTgCP;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Toà án nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- Tổng cục Hải quan;- Cơ quan TW của các đoàn thể;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;- Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;- Ban Chỉ đạo CNTT cơ quan Đảng;- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cổng thông tin điện tử của Bộ;- Lưu: VT, CNTT (5).BỘ TRƯỞNG(Đã ký)Nguyễn Bắc Son PHỤ LỤCDANH MỤC HÀNG HÓA THEO MÃ SỐ HS THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊNNGÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014 của Bộ trưởngBộ Thông tin và Truyền thông)Mã hàng Mô tả hàng hóa (Theo Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài Chính)Ghi chú(Hướng dẫn áp dụng)49.01 Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phảidạng tờ đơn 4901.10.00 - Dạng tờ đơn, có hoặc không gấp Dạng tờ đơn, có hoặc không gấp, dạng tập cóchữ nổi - Loại khác: 4901.91.00 - - Từ điển và bộ bách khoa toàn thư, và các phụ chương của chúng 4901.99 - - Loại khác: 4901.99.10 - - - - - - Sách giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc văn hoá xã hộiSách chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đàotạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật (kể cả sách dành cho thiếu nhi hoặc sáchđiện tử trong các thiết bị lưu trữ dữ liệu)4901.99.90 - - - Loại khác 4902Báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, có hoặc không có minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo 4902.10.00 - Phát hành ít nhất 4 lần trong một tuần 4902.90 - Loại khác 4902.90.10 - - Tạp chí và ấn phẩm định kỳ về giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc văn hoá 4902.90.90 - - Loại khác 4903.00.00 Sách tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho