Thông tư 15/2014/TT-BGTVT Hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam Lưu

10 0 12/05/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 15/2014/TT-BGTVT Hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Từ khóa : hàng hóa quá cảnh

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ GIAO THÔNG VẬNTẢI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 15/2014/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014 THÔNG TƯHướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ ViệtNamCăn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vậntải;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vậnchuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này hướng dẫn tuyến đường vận chuyển và các cặp cửa khẩu của Việt Namđể vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.Trong trường hợp điều ước quốc tế liên quan đến quá cảnh hàng hóa mà nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ướcquốc tế đó.Điều 2. Đối tượng áp dụngThông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vậnchuyển quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam với nước ngoài.Điều 3. Tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóaViệc vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo cáctuyến đường và cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.Điều 4. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.Điều 5. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiệnChánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổngcục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng CụcĐường sắt Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Thông tư này./. Nơi nhận:- Như Điều 5;- Văn phòng Chính phủ;- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;- UBATGTQG;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Công báo;- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;- Lưu: VT, VTải (Nguyên 15b).BỘ TRƯỞNGĐinh La Thăng PHỤ LỤCTUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔVIỆT NAM(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)STT Cửa khẩu nhậphoặc xuấtLộ trình Cửa khẩu xuất hoặcnhập1 Móng Cái (QuảngNinh)QL18-QL10-QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)QL18-QL10-QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)QL18-QL10-QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)QL18-QL10-QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)QL18-QL10-QL1-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40Bờ Y (Kon Tum)QL18-QL10-QL1-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)QL18-QL10-QL1-QL91 Tịnh Biên (An Giang)QL18-QL10-QL1-QL80 Hà Tiên (Kiên Giang)QL18-QL10-QL1-QL22A-QL22B Xa Mát (Tây Ninh) QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19Lệ Thanh (Gia Lai)QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13Hoa Lư (Bình Phước)QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL14CBu Prăng (Đắk Nông)QL18-QL10-QL1-QL91 Vĩnh Xương (An Giang)QL18-QL10-QL1-QL30 Dinh Bà (Đồng Tháp)QL18-QL10-QL1-QL30-TL841 Thường Phước (Đồng Tháp)QL18-QL10-QL1- Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL217Na Mèo (Thanh Hóa)QL18-QL10-QL1- Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL7Nậm Cắn (Nghệ An)QL18-QL10-QL1- Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL8Cầu Treo (Hà Tĩnh)QL18-QL10-QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL12ACha Lo (Quảng Bình)QL18-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)2 Hữu Nghị (LạngSơn)QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL217Na Mèo (Thanh Hóa)QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL7Nậm Cắn (Nghệ An) QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh) QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL8Cầu Treo (Hà Tĩnh) QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình) QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL12ACha Lo (Quảng Bình) QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Hải PhòngCảng biển (Hải Phòng) QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)