Thông tư 15/2013/TT-BCT Quy định về xuất khẩu than Lưu

65 0 14/07/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 15/2013/TT-BCT Quy định về xuất khẩu than

Từ khóa : xuất khẩu than

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 15/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU THANCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua, bán, gia công và quá cảnhhàng hóa với nước ngoài;Thực hiện Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng;Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về xuất khẩu than như sau:Điều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Thông tư này quy định danh mục, tiêu chuẩn chất lượng than và điều kiện xuất khẩuthan.2. Việc xuất khẩu than theo phương thức tạm nhập tái xuất hoặc nhận gia công chếbiến than cho doanh nghiệp nước ngoài để phục vụ xuất khẩu không thuộc phạm viđiều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CPngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mạivề hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công vàquá cảnh hàng hóa với nước ngoài.Điều 2. Đối tượng áp dụngThông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp có hoạtđộng liên quan đến xuất khẩu than trên lãnh thổ Việt Nam.Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Tiêu chuẩn VILAS: Là tiêu chuẩn của Hệ thống công nhận phòng thí nghiệm ViệtNam (Viet Nam Laboratory Accrediation Scheme). 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Là các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương(các Bộ) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấptỉnh).Điều 4. Điều kiện xuất khẩu than1. Chỉ có doanh nghiệp mới được phép xuất khẩu than. Doanh nghiệp xuất khẩu thanlà doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh than theo quy định tại Thông tư số14/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về điềukiện kinh doanh than.2. Than được phép xuất khẩu khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:a) Đã qua chế biến và đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc tương đương tiêu chuẩn chấtlượng quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.b) Có nguồn gốc hợp pháp như quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15tháng 7 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh than.c) Các quy định khác (nếu có) theo sự điều hành của Chính phủ về hoạt động xuấtnhập khẩu từng thời kỳ.Điều 5. Thủ tục xuất khẩu than1. Doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu than, ngoài các chứng từ theo quy định củaHải quan, cần phải xuất trình các loại giấy tờ sau:a) Phiếu phân tích mẫu để xác nhận sự phù hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô thanxuất khẩu, do một phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS cấp.b) Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của than xuất khẩu.2. Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của than xuất khẩu gồm:a) Đối với doanh nghiệp khai thác than: Giấy phép khai thác, Giấy phép khai thác tậnthu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.b) Đối với doanh nghiệp chế biến than: Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở chế biến than vàHợp đồng mua than có nguồn gốc hợp pháp để chế biến.c) Đối với doanh nghiệp thương mại hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu than: Hợpđồng mua bán kèm theo bản sao hóa đơn giá trị gia tăng hoặc Hợp đồng ủy thác xuấtkhẩu than ký với doanh nghiệp nêu tại điểm a hoặc điểm b khoản này; hoặc chứng từhợp lệ mua than do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu, phát mại.3. Khi làm thủ tục thông quan, nếu có cơ sở nghi vấn lô hàng than xuất khẩu không đạttiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư này, Hải quan cửa khẩu có quyềncho thông quan, đồng thời tiến hành lập Biên bản và lấy lại mẫu than để kiểm tra. Việckiểm tra do một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS thực hiện. Nếu kết quả kiểmtra khẳng định sự nghi vấn là có cơ sở thì doanh nghiệp xuất khẩu phải bị xử phạthành chính theo quy định hiện hành và chịu các chi phí thử nghiệm. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy lô hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định thì chi phí thử nghiệm doHải quan cửa khẩu chịu.Điều 6. Báo cáo về xuất khẩu than1. Nội dung báo cáo về xuất khẩu than:a) Kết quả thực hiện về chủng loại, khối lượng, kim ngạch xuất khẩu than, nguồn gốcthan xuất khẩu.b) Tình hình chấp hành các quy định về xuất khẩu than.2. Chế độ báo cáo:Doanh nghiệp xuất khẩu than có trách nhiệm định kỳ 6 tháng một lần (vào đầu các quýI, III hàng năm) báo cáo việc thực hiện xuất khẩu. Báo cáo được gửi về Bộ CôngThương và Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi doanh nghiệp thựchiện việc xuất khẩu than.3. Doanh nghiệp xuất khẩu than chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của sốliệu, thông tin báo cáo.4. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu báo cáo đột xuất về tình hình xuấtkhẩu than để phục vụ công tác quản lý, doanh nghiệp xuất khẩu than có trách nhiệmphải thực hiện yêu cầu đó.Điều 7. Trách nhiệm quản lý1. Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) chịu trách nhiệm chủ trì và là đầu mốiphối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan định kỳ tổ chức kiểm tra việc chấphành các quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật liên quan.2. Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động khai thác, gia công, chế biến và kinh doanhthan, Tổng cục Năng lượng có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để xem xét điềuchỉnh, bổ sung Thông tư này khi cần thiết.Điều 8. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2013 và thay thế Thông tư số05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương hướng dẫn xuấtkhẩu than.Điều 9. Tổ chức thực hiện1. Căn cứ nhu cầu sử dụng và khả năng khai thác, chế biến than trong nước, Bộ CôngThương sẽ xem xét điều chỉnh danh mục, điều kiện và tiêu chuẩn chất lượng thanđược phép xuất khẩu cho phù hợp.2. Hợp đồng xuất khẩu than hợp lệ (theo Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng10 năm 2007 của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩu than) đã được ký trước ngàyThông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn quy định trong hợpđồng.