Thông tư 14/TT-BCA năm 2012 Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ công an Lưu

54 4 19/03/2012 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 14/TT-BCA năm 2012 Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ công an

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG AN--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 14/TT-BCA Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012 THÔNG TƯBAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤTAN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG ANCăn cứ Luật Công an nhân dân năm 2005;Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật;Bộ trưởng Bộ Công an quy định về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gâymất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an như sau:Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả nănggây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an (gọi tắt là Danh mục sảnphẩm, hàng hóa nhóm 2).Điều 2. Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sảnphẩm, hàng hóa nhóm 2:1. Việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóanhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư này được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc giatrong lĩnh vực an ninh hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Công anban hành.2. Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 màchưa có tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc giatương ứng, việc quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định hiện hành cho đếnkhi có tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2012.Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện vàhướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.1 Các đồng chí Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công ancác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữacháy chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có vướng mắc nảy sinh, Công an các đơn vị,địa phương báo cáo về Bộ (qua Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) để có hướng dẫn kịpthời./. Nơi nhận:- Các đ/c Thứ trưởng;- Các Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ;- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;- Công báo;- Lưu: VT, V19, H46.BỘ TRƯỞNGThượng tướng Trần Đại Quang DANH MỤCSẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘCÔNG AN(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộtrưởng Bộ Công an)TT Tên sản phẩm, hàng hóaI. Các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy1Các loại máy bơm chữa cháy: máy bơm khiêng tay, máy bơm rơmoóc, máy bơm nổi.2Phương tiện chữa cháy thông dụng:- Các loại vòi, ống hút chữa cháy;- Các loại lăng chữa cháy;- Các loại đầu nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy, Ezectơ;- Các loại trụ nước, cột lấy nước chữa cháy;- Các loại thang chữa cháy;- Các loại bình chữa cháy (kiểu xách tay, kiểu xe đẩy, kiểu treo, kiểu ném): bình bột, bình bọt, bình khí.3 Các loại bột, khí chữa cháy, chất tạo bọt chữa cháy.4 Vật liệu và chất chống cháy:2 - Sơn chống cháy;- Vật liệu chống cháy;- Chất ngâm tẩm chống cháy.5Trang phục chữa cháy: Quần, áo, mũ, ủng, găng tay, kính, thắt lưng, khẩu trang chữa cháy; ủng và găng tay cách điện; quần, áo, mũ, ủng, găng tay chống hóa chất,chống phóng xạ, quần áo cách nhiệt.6 Phương tiện cứu người: Dây, đệm và ống cứu người.7Các hệ thống báo cháy và chữa cháy:Hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động (bằng khí, nước, bột, bọt);Hệ thống chữa cháy vách tường.II. Trang thiết bị kỹ thuật1 Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới.2 Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở.3Thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường quy định tại Điều 2 Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.III. Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ1 Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại.2 Áo giáp các loại.3 Lá chắn các loại.4 Mũ bảo hiểm dùng cho lực lượng Cảnh sát.5Các loại chất nổ, vật liệu nổ (kíp nổ, dây cháy chậm…) thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của Bộ Công an.6 Các loại súng săn, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ.7 Các loại súng dùng để bắn đạn điện./. 3