Thông tư 14/2017/TT-BCT về bãi bỏ Thông tư 12/2015/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm thép Lưu

40 2 27/08/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 14/2017/TT-BCT về bãi bỏ Thông tư 12/2015/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm thép

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 14/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017 THÔNG TƯBÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 12/2015/TT-BCT NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦABỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤPGIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉPCăn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chếđộ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.Điều 2. Hiệu Iực thi hànhThông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017./. Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;BỘ TRƯỞNG1 - Văn phòng: Chính phủ, Chủ tịch nước, Quốc hội;- Văn phòng Tổng Bí thư- Viện Kiểm sát NDTC; Tòa án NDTC;- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);- Kiểm toán Nhà nước; Tổng cục Hải quan;- Lãnh đạo Bộ (06);- Công báo; Website Chính phủ; Website BCT;- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Lưu: VT, XNK.Trần Tuấn Anh 2