Thông tư 14/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 Thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp Lưu

30 2 04/08/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 14/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 Thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Bình luận

Thông tin bài viết

CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 14/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016 THÔNG TƯSỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCT NGÀY 15 THÁNG 11NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC THỦ TỤC CẤPVÀ KIỂM TRA XUẤT XỨ, SỬA ĐỔI VÀ QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNGTHEO HỆ THỐNG HÀI HÒA PHIÊN BẢN 2007 TRONG HIỆP ĐỊNHTHƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁCKINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀNƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOACăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắcThủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hàihòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp địnhKhung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nướcCộng hòa Nhân dân Trung Hoa.Điều 1. Bổ sung tên Tổ chức cấp C/O theo danh sách được Bộ Công Thương ủy quyềntại Phụ lục 4, điểm 3.d ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm traxuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàndiện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoanhư sau:Số thứ tự: 19, tên đơn vị: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang, mã số: 81.Điều 2. Thông tư này thay thế Thông tư số 35/2012/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 củaBộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quytắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương1 mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội cácquốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.Điều 3. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2016./. Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng TW Đảng;- Ban kinh tế TW;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Tòa án nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);- Công báo Chính phủ;- Website Chính phủ;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị trực thuộc;- Website Bộ Công Thương;- Các Phòng QLXNK khu vực (20);- Các Ban quản lý KCN, KCX, KKT (38);- Lưu: VT, XNK (10).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn2