Thông tư 130/2016/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi và sửa đổi các Thông tư về thuế Lưu

25 0 11/08/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 130/2016/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi và sửa đổi các Thông tư về thuế

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH--------CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016THÔNG TƯ !" #$%%&%'$()!*%+*$,%-$ !'$($&%.%!+'$($&%/$01%23'$(#$4'5$&3)!*%,%-$6%73-$&Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Quản lý thuế;Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;Căn cứ Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trịgia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Quản lý thuế;Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanhnghiệp;Căn cứ Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụđặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế nhưsau: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửađổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày27/02/2015 của Bộ Tài chính) như sau:1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:a) Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 4 như sau:89:;<=>?@AB+C;<=>?A=D@+EFGHIJC;<=>?K=LJEMN=+<=OFEMN=+P=QNHEMN=<=GNHRST>U>VANWXT+C;<=>?YTN=Z[<\KB=G]<=+C;<=>? ZT^WCR_NHY`<K=G[+P=?<=IT<=`<NaNH<=GNHRSTEMN=+C;<=>?<=aJY\<NHRST<FGAWbT+NHRSTK=W@BAAVAc >VN<=W@dNNHRSTEMN=+C;<=>?<=GA=WeP=QNHEMN=+HTRSNHEMN=<fF<L<<gYh@ABcijANH=TMJ+<=TBW+<=?P+JLW>U<=BP=kJJLWClNH<=GNHRSTEMN=:;<=>?<=aJY\<NHRST<FGAWbT+NHRSTK=W@BAAmnAEFGHIJ<o<=aJY\<>^@AB+CTN=CR_NH>UAb<=`<<L<=G]AZpNH>aN=\F+A=dA=FG+HToTAqr+>VAstAq;sTMW+P=?<=IT<=`<NaNH<=GNHRST<FGAWbT+NHRSTK=W@BAAVA:qRSNH=uPAqGNHH\TC;<=>?<=OFEMN=vA=wGxW@Z;N=<fFpAByEFGHIJ<oYzC?NHA=W<<=OFEMN=A={K=GoNA=WA|AT^NA=W<<=OFEMN=N}JAqGNHH\TC;<=>?<=OFEMN=<~NHA=Wp<ZTARuNHK=XNH<=;WA=WB:•b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 16 Điều 4 như sau:8:3VN<=W@dN=UN=K=L<=<XNH<pNHHIJ>VN<=W@dN=UN=K=L<=<XNH<pNHE}NHiwEWtA+iwZTMNvEFGHIJ<oAUWZTMNy A=wG<L<AW@BNAqGNHNpTA€N=+AqGNHZXA=;>U<L<AW@BNsmN<VNNHG]TA€N=A=wGxW@Z;N=<fFP=LPsWVA>^HTFGA=XNH:•c) Sửa đổi, bổ sung Khoản 23 Điều 4 như sau8:oNP=kJiW•AK=kWsUAUTNHW@eN+K=GLNHYoNK=FTA=L<<=RF<=BETBNA=UN=YoNP=kJK=L<=G‚<Zƒ<=BETBNA=UN=YoNP=kJK=L<N=RNH AbNH Aq;HTLAU TNHW@eN+K=GLNHYoN<XnNH>„T<=TP=rNaNHsRuNH<=TBJA|…†HTLA=UN=YoNiW•AYoNP=kJAqhseNZRu<<=BETBNA|AUTNHW@eN+K=GLNHYoNcYoNP=kJiW•AK=kWsU=UNH=\FZRu<<=BETBNA|AUTNHW@eN+K=GLNHYoN<\AbNHAq;HTLAUTNHW@eN+K=GLNHYoN<XnNH>„T<=TP=rNaNHsRuNH<=TBJA|…†HTLA=UN=YoNiW•AYoNP=kJAqhseNZRu<<=BETBNA|AUTNHW@eN+K=GLNHYoN:FyUTNHW@eN+K=GLNHYoNsUAUTNHW@eN+K=GLNHYoN<\NHWINH<AqGNHNR„<HIJ‡=GLNHYoNKTJsG]TcK=GLNHYoNK=XNHKTJsG]TcCˆWA=XcK=rA=TeNN=TeNcK=rA=FN:Ey3TM<iL<Z;N=A‰AqŠNHAq;HTLAUTNHW@eN+K=GLNHYoN>U<=TP=rNaNHsRuNHAqeNHTLA=UN=ZRu<A=‹<=TMNA=wG<XNHA=`< ‰  AqŠNH  Aq;  HTL  AUTNHW@eN+  K=GLNH  YoN>U  <=T  P=r  NaNHsRuNHAqeNHTLA=UN=YoNiW•AYoNP=kJŒq;HTLAUTNHW@eN+K=GLNHYoN•<=TP=rNaNHsRuNHi†bNH  HTL  A=UN=  YoN  iW•A  YoNP=kJqGNHZ\q;HTLAUTNHW@eN+K=GLNHYoNsUHTL>NAUTNHW@eN+K=GLNHYoNZRF>UG<=BETBNcZT>„TAUTNHW@eN+K=GLNHYoNAq‹<ATBPK=FTA=L<sU<=TP=rAq‹<ATBP+HTLNATBPK=FTA=L<qFAUTNHW@eN+K=GLNHYoNcZT>„TAUTNHW@eN+K=GLNHYoNJWFZd<=BETBNsUHTLA=‹<ABJWF<pNH<=TP=rZRFAUTNHW@eN+K=GLNHYoN>UG<=BETBN:=TP=rNaNHsRuNHHIJN=TeNsTMW+ZTMNNaNH+N=TMANaNH:q;HTLAUTNHW@eN+K=GLNHYoN>U<=TP=rNaNHsRuNHZRu<iL<Z;N=A=wGHTLAq;H=TYbKBAGLNP=l=uP>„ToNHAbNH=uPArN=HTLA=UN=YoNP=kJ:TLA=UN=YoNiW•AYoNP=kJEFGHIJ=TP=rNHW@eN>VAsTMWAq‹<ATBP+<=TP=rN=mN<XNHAq‹<ATBP>U<=TP=rYoNiW•A<=WNH:L<<=TP=rHTLNATBPN=R<=TP=rELN=UNH+<=TP=rxWoNst+<=TP=rAUT<=rN=>U<=TP=rK=L<K=XNHZRu<ArN=>UGHTLA=UN=YoNiW•AYoNP=kJ:3TM<iL<Z;N=Aq;HTLAUTNHW@eN+K=GLNHYoN+<=TP=rNaNHsRuNH>UHTLA=UN=YoNiW•AYoNP=kJ<aN<`>UGxW@BAAGLNNaJAqR„<cAqRSNH=uPCGFN=NH=TMPJ„TA=UN=sVP<=RF<\ELG<LGxW@BAAGLNNaJAqR„<A={<aN<`>UGP=RgNHLNZˆWAR:<yGFN=NH=TMPYoNiW•AYoNP=kJsUAUTNHW@eN+K=GLNHYoNvEFGHIJ<oAq‹<ATBPK=FTA=L<=G‚<JWF>UGZd<=BETBNy<\AbNHAq;HTLAUTNHW@eN+K=GLNHYoN<pNH>„T<=TP=rNaNHsRuNH<=TBJA|…†HTLA=UN=YoNiW•AYoNP=kJAqhseNZRu<<=BETBNA|AUTNHW@eN+K=GLNHYoNK=TiW•AK=kWA={A=Wp<ZTARuNHK=XNH<=;WA=WB:qRSNH=uPCGFN=NH=TMPK=XNHiW•AK=kWJUELN<=GCGFN=NH=TMPK=L<ZdiW•AK=kWA={CGFN=NH=TMPJWF=UNH=\FNU@ZdiW•AK=kWP=oTA=‹<=TMNKeK=FTA=WBN=RYoNP=kJ<lNHsG]TCGCGFN=NH=TMPYoNiW•AAq‹<ATBPiW•AK=kW>UP=oT<=;WA=WBiW•AK=kWA=wGxW@Z;N=:•2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 như sau:8:L<AqRSNH=uPK=XNHLPC?NHJ`<A=WBYW•A†HIJLTEoG=TdJqFNR„<NHGUTc<=W@dNHTFG<XNHNH=M+<=W@dNN=RuNHxW@^NYh=OWAqrAWMqFNR„<NHGUTc<=W@dNN=RuNH>N+<•PArNC?NH+ZˆWAR<=`NHK=GLNqFNR„<NHGUTcC;<=>?AUT<=rN=P=LTYTN=cC;<=>?ERW<=rN=+>TŽNA=XNH<=T^WZTqFNR„<NHGUTvEFGHIJ<oC;<=>?ERW<=rN=>TŽNA=XNH<WNH<•P<=GAb<=`<+<LN=mNAqGNHK=WP=TA=WBxWFNc<WNH<•PA=[<UGZTMNA=G]TCTZpNHZƒ<\JƒY+JMN=HTLZRFqFNR„<NHGUT=G‚<ZRF>UGK=WP=TA=WBxWFNycYoNP=kJiW•AK=kWsUAUTNHW@eN+K=GLNHYoN=R„NHC•NA]T‡=GoNT^W•=XNHARNU@cA=W<sL+qRuW+ETFN=VPK=kWYFWZ\iW•AK=kWc=UNH=GL+C;<=>?<WNH<•P<=G<LN=mNK=XNHZaNHKtKTN=