Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu Lưu

5 0 15/03/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNGTHÔN12/2015/TT-BNNPTNTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2015THÔNG TƯ Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhậpkhẩu                      !  "  #$%  &'(!)#*++#,-,$ ./'01 .2Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17tháng 6 năm 2010;Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thựcphẩm;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản,Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫnkiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu như sau:Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh 23$4&56789:;:<=>?08@89:;;=5ABCDEF;FG=HI=5ABJ;K$LMF;EH58AN+;O54@>;*O+35D/:933P:/4$>;/QRFR4;P2SF;O5T>;3$=5AFG=H4$&D??>;3R&J U)1 V),*W*++D+*-$(/V01 VX5K35Y5:4@;=5AP1 U23$83T/O4$&R4;%O89&=H2Điều 2. Đối tượng áp dụng3$/5?/Z7/K:FOR4;%J[\8;F;FG=HI=5AH58AN+;O54@>;*O+35D/:9332Điều 3. Những hàng hóa nhập khẩu không thuộc diện phải kiểm tra ATTP 2SF;;"]9RI/K:&7Y^%H58AP2SF;:_;_`J=PU2SF;4/$98APV2SF;a84;P.2SF;XaR7P!2SF;X:Q$OY:9`2Điều 4. Giải thích từ ngữ:3$/bK$Y9J;1.Lô hàng nhập khẩu:,YF;I>IG[\[7Y08@89:;H58AOcP2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu: ,>JdbY55/5B:=%5eY>$4$E4@F;H58AP3. Vi phạm qui định ATTPSF;Q&5/83_>G[\[7`8;Q/eF\Q&f^\e^/5\F$6K$\CDPF;Q&5/FGF;\3^JY4/5g5"4$&24. Vi phạm nghiêm trọng quy định ATTP: SF;Q&5/54&CDF$6;K$d[\%J78h]Ja?25. Tần suất lấy mẫu lô hàng,T5c:0J3Y\$X89:RZJ/3I>I[\[7H58AN+;26. Hàng hóa cùng chủng loại:,J5AIBJ5""JE=HFIeiB6e`4;%Q%E2Điều 5. Căn cứ kiểm tra 2-/4$&RA4$A8jH>;N+;4$&4%CD22:]Y5N+;F8@8%S5&f;HJ56CD[\8A<K>"/S5&f;HJ56N+;`8@8%2Điều 6. Chỉ tiêu kiểm tra -/TRCD58964;89:;4$%&07&JaK>4$&>;J[\H58AP<<=%$6K$\;=5A6J[\J[\P<<=%3GJ68k"2Điều 7. Cơ quan kiểm tra 2-64;89:;a;8Ae6H58%-/6&O-?*=He/6&Y*O+35D/:933T&:R6Jd[\>;-?*=H22-64;89:;/J/F;3:R&:]"5K35K\5-/6&Od+35D/:933Y;?2U2-64;89:;CD[\8A-?#@-\Y+3,KJlJ>:<5Y5-?*=H/64;FR4;2Điều 8. Phí, lệ phí và kinh phí triển khai kiểm tra giám sát về ATTP. 2-64;89:;=5i5i"4&>;*Oi225i89:;[\8AKJ/\52-?#@-\Y+3,KJ>$JF:/>:<5Y5-?*=H=:I85i89:;[\8A:<\5FA4$5R$PU25i89:;/J/J5AF;3:R&:]KJ/\5:838Z6:</J/Y4$&3J1.)1 1)*++D+$)1 )1 1>;*O+35D/:933X89:;/J/RmJ;=5A3J:8;:;&:]e/G85iY55/58/PV25i=89:;CDF;FG=HH58AO83Y5i5i-64;=89:;H58%=:I85i:<*O+35D/:933*O-i5R$;=/GJ=58%9=2Chương IIPHƯƠNG THỨC KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨMĐiều 9. Phương thức kiểm tra thông thường 2* 08@>;[\8A;E-64;FA4$CD>;[\8AF;FG=HI=5AB;K$L-64;A4$>;[\8AE=aGJ608@"4$& U>;3$-?#@-\Y+3,KJ>$J9YA:;3HF89J/>8QCD"4$&>;N+;:<*O;n;J//08@[\8A=5AFG=HN+;2