Thông tư 106/2016/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu Lưu

38 1 28/06/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 106/2016/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 106/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016THÔNG TƯHƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬPXĂNG DẦU, NGUYÊN LIỆU ĐỂ PHA CHẾ XĂNG DẦU VÀ HOẠT ĐỘNG PHACHẾ CHUYỂN ĐỔI CHỦNG LOẠI XĂNG DẦU TẠI KHO NGOẠI QUAN XĂNGDẦUTrường hợp không được quy định tại Thông tư này, thực hiện theo Thông tư69/2016/TT-BTCCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm2005;Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13ngày 26 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 12năm 2007;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát, kiểm soát hải quan;Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửađổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế;Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ vềkinh doanh xăng dầu;Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một1 số điều của Luật quản lý thuế;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạtđộng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạtđộng xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế,chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu.Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu,nguyên liệu để tồn chứa, pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế, chuyển đổi chủngloại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Thương nhân đầu mối theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và thương nhân nước ngoài(sau đây gọi là chủ hàng).2. Công ty kinh doanh kho ngoại quan xăng dầu (sau đây gọi là chủ kho);3. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định.4. Cơ quan Hải quan, công chức hải quan;5. Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, cánhân khác có liên quan;Điều 3. Quy định về chuyển đổi chủng loại và pha chế xăng dầu trong kho ngoạiquan xăng dầu1. Chuyển đổi chủng loại xăng dầu (sau đây gọi là chuyển loại xăng dầu)Xăng dầu chứa trong kho ngoại quan xăng dầu (sau đây gọi là kho) chỉ được phépchuyển loại để xuất kho đưa ra nước ngoài theo yêu cầu của chủ hàng trên cơ sở hợpđồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại để đưa ra nước ngoài, cụ thể:a) Chỉ được chuyển loại xăng dầu tương ứng với số lượng, chủng loại phù hợp vớitừng hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại để đưa ra nước ngoài; vàb) Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại để đưa ra nước ngoài quyđịnh rõ số lượng, chủng loại, nơi nhận hàng là cảng, địa điểm ở nước ngoài; và2 c) Xăng dầu đã chuyển loại đưa ra nước ngoài không được tái nhập, chuyển tiêu thụnội địa.2. Pha chế xăng dầu:a) Việc pha chế xăng dầu được thực hiện bằng hình thức:a.1) bơm từ các bồn bể khác nhau vào chung một bồn, bể;a.2) được pha chế trên tuyến ống;a.3) các hình thức pha chế khác (nếu có).b) Chủ kho có trách nhiệm lưu trữ và xuất trình cho Chi cục Hải quan quản lý kho khiđược yêu cầu đầy đủ các số liệu về số lượng, chủng loại các nguyên liệu, phụ gia,thành phẩm đầu vào khi pha chế cũng như các số liệu về số lượng, chủng loại, chấtlượng, tỷ lệ hao hụt của các nguyên liệu, thành phẩm là sản phẩm của quá trình phachế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng của nguyên liệu, phụ gia vàthành phẩm trước, sau quá trình pha chế và tỉ lệ hao hụt trong quá trình pha chế.Điều 4. Một số quy định cụ thể1. Đối với việc bơm xăng dầu, nguyên liệu nhập, xuất kho:Xăng dầu, nguyên liệu chỉ được xuất, nhập kho sau khi đã hoàn thành đăng ký tờ khainhập kho, khai báo xuất kho, và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định.Chủ kho được bơm xăng dầu, nguyên liệu theo quy định dưới đây:a) Trên cơ sở hợp đồng thuê kho với chủ hàng (trường hợp chủ hàng đồng thời là chủkho thì không yêu cầu hợp đồng thuê kho), chủ kho bơm xăng dầu, nguyên liệu từphương tiện vận chuyển xăng dầu, nguyên liệu vào bồn, bể thuộc kho.Trường hợp bơm xăng dầu, nguyên liệu vào bồn, bể đã chứa xăng dầu, nguyên liệu,chủ kho phải đảm bảo cùng chủng loại, cùng chất lượng với xăng dầu, nguyên liệuđang chứa trong bồn, bể đó và chủ kho chịu trách nhiệm về chủng loại, chất lượng.b) Công chức hải quan căn cứ vào chứng thư giám định xăng dầu để quản lý kho, bồnbể của kho, khối lượng xăng dầu nhập, xuất kho.Trường hợp chủ kho có bồn bể liên hoàn và có hệ thống máy tính kiểm soát việc bơmxăng dầu, nguyên liệu đã đáp ứng quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số69/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 05 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy địnhthủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập táixuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc giacông xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí (sau đây gọi là Thông tư số 69/2016/TT-BTC)thì chủ kho thông báo việc bơm xăng dầu, nguyên liệu cho cơ quan hải quan (bao gồmcác thông tin về địa điểm, thời gian, khối lượng bơm) và cơ quan hải quan căn cứ vàosố liệu của hệ thống máy tính để giám sát quản lý kho, bồn bể của kho, khối lượngxăng dầu xuất, nhập kho.3