Thông tư 103/2015/TT-BTC Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Lưu

122 3 30/06/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 103/2015/TT-BTC Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 103/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2015THÔNG TƯBan hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt NamCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 08 /2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát, kiểm soát hải quan.Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước quốc tế vềHệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (Côngước HS);Thực hiện Nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN(AHTN) 2012;Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư về Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam như sau: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩuViệt Nam gồm hai (2) phụ lục.1. Phụ lục I: Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;2. Phụ lục II: Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danhmục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hoà mô tả và mãhoá hàng hoá (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để thực hiện cácnội dung quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vềthủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.Điều 2. Tổ chức thực hiện1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.2. Bãi bỏ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tàichính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và cácphụ lục ban hành kèm theo Thông tư; Quyết định số 2914/QĐ-BTC ngày 14 tháng 111 năm 2012 về việc đính chính Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuViệt Nam;3. Quá tr\nh thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửađổi, bổ sung hoặc thay thế th\ thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặcthay thế đó./.Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Chính phủ; - Toà án nhân dân TC; - Viện Kiểm sát nhân dân TC; - Kiểm toán Nhà nước;- Văn phòng BCĐTW về phòng chống TN;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;- UBND các tỉnh, t.phố trực thuộc TW;- Phòng TM và CN Việt Nam;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ Tài chính; Website TCHQ;- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;- Các đơn vị thuộc TCHQ;- Lưu: VT, TCHQ.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn2