Thông tư 09/2016/TT-BCT Quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016 Lưu

13 0 30/06/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 09/2016/TT-BCT Quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 09/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VIỆC BỔ SUNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU MẶTHÀNG ĐƯỜNG NĂM 2016Áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư Quy định việc bổ sung hạn ngạchthuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016.Điều 1. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung năm 2016TT Mã số hàng hoá Tên hàng Đơn vị Số lượng bổsung1 1701 Đường tinh luyện, đường thô Tấn 100.000Điều 2. Nguyên tắc điều hành1. Nguyên tắc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sungViệc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung được thực hiện theoquy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởngBộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lýmua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.2. Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu1 Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung được phân giao cho thương nhân trựctiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất, thương nhân nhập khẩu đường để kinhdoanh thương mại, thương nhân sản xuất đường thô để tinh luyện.Điều 3. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31tháng 12 năm 2016. Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Tổng Bí Thư;- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao;- Toà án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);- Kiểm toán Nhà nước;- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;- Lưu: VT, XNK.BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh 2