Thông tư 08/2011/TT-NHNN về quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP Lưu

4 0 07/04/2011 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 08/2011/TT-NHNN về quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------Số: 08/2011/TT-NHNN Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011 THÔNG TƯQUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TÍN DỤNG KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO THEONGHỊ ĐỊNH 109/2010/NĐ-CP NGÀY 4/11/2010 CỦA CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm2010;Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ về kinh doanhxuất khẩu gạo;Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và BộCông Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết thực hiện tín dụngkinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 củaChính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (sau đây gọi tắt là Nghị định 109/2010/NĐ-CP) như sau:Điều 1. Phạm vi áp dụng Thông tư này quy định việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với thươngnhân để kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo các loại (sau đây gọi chung là thóc, gạo hànghóa).Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Ngân hàng cho vay: bao gồm các ngân hàng thương mại được thành lập và hoạtđộng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay kinh doanh xuấtkhẩu thóc, gạo hàng hóa theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luậtcó liên quan.2. Đối tượng khách hàng vay vốn tại các ngân hàng thương mại bao gồm thương nhânkinh doanh xuất khẩu thóc, gạo hàng hóa hoạt động theo quy định của Luật Thươngmại và quy định tại Điều 3 Nghị định 109/2010/NĐ-CP.Điều 3. Cho vay kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo 1. Các ngân hàng thương mại chủ động cân đối đảm bảo nguồn vốn để cho vay đối vớithương nhân thực hiện kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo hàng hóa theo kế hoạch dự kiếnđược cân đối theo quy định tại Nghị định 109/2010/NĐ-CP.2. Việc cho vay của các ngân hàng đối với thương nhân để thực hiện kinh doanh xuấtkhẩu thóc, gạo hàng hóa được thực hiện theo quy định hiện hành về cho vay của tổchức tín dụng đối với khách hàng.3. Thương nhân vay vốn để kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo hàng hóa, ngoài việc thỏamãn các điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành, còn phải được Bộ Công Thươngcấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Điều 6Nghị định 109/2010/NĐ-CP.4. Trường hợp thương nhân chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuấtkhẩu gạo kể từ ngày Nghị định 109/2010/NĐ-CP có hiệu lực vẫn được vay vốn ngânhàng để kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định về điều khoản chuyển tiếp theo Điều28 Nghị định 109/2010/NĐ-CP.Điều 4. Cho vay điều tiết giá thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu phục vụ cho điều hànhxuất khẩu gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Trong trường hợp giá thóc, gạo hàng hóa trên thị trường thấp hơn giá thóc, gạo địnhhướng, các ngân hàng thương mại cho thương nhân vay vốn để thu mua thóc, gạo theochỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trongtừng thời kỳ.Điều 5. Trách nhiệm của các ngân hàng thương mại và các đơn vị thuộc Ngânhàng Nhà nước 1. Trách nhiệm của các ngân hàng thương mại - Chủ động cân đối nguồn vốn để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn đối vớithương nhân đủ điều kiện kinh doanh thóc, gạo.- Thực hiện đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam về cho vay đối với thương nhân để thực hiện kinh doanh xuất khẩu thóc, gạohàng hóa bảo đảm bình ổn thị trường tiêu dùng nội địa và phục vụ xuất khẩu;- Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày mùng 10 của tháng kế tiếp tháng báo cáocác ngân hàng thương mại thực hiện báo cáo cho vay thu mua thóc, gạo hàng hóa phụcvụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước theo Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này.2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam a) Vụ Tín dụng - Đầu mối triển khai, phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Namxem xét, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện cho vay thu mua thóc,gạo hàng hóa của các ngân hàng thương mại;- Đầu mối tổng hợp kết quả cho vay thu mua thóc, gạo hàng hóa và báo cáo Thống đốckhi được yêu cầu. b) Vụ Chính sách tiền tệPhối hợp với Vụ Tín dụng và các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước xử lý những kiếnnghị, vướng mắc của các ngân hàng thương mại, địa phương, tổ chức, cá nhân trongviệc cho vay kinh doanh xuất khẩu gạo.c) Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng Kiểm tra, giám sát việc cho vay kinh doanh xuất khẩu gạo của các Ngân hàng thươngmại theo quy định hiện hành.d) Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình chovay thu mua thóc, gạo trên địa bàn. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩmquyền, các ngân hàng báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Tín dụng) để đượcxem xét, xử lý);- Định kỳ hàng tháng (chậm nhất vào ngày mùng 10 của tháng kế tiếp tháng báo cáo)tổng hợp báo cáo tình hình cho vay thu mua thóc, gạo hàng hóa phục vụ xuất khẩu vàtiêu dùng trong nước trên địa bàn theo Phụ lục 2 đính kèm Thông tư này.Điều 6. Tổ chức thực hiện 1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2011.2. Các văn bản hết hiệu lực thi hành: Công văn số 2311/NHNN-TD ngày 12/3/2008 vềviệc cân đối nguồn vốn cho vay thu mua lúa, gạo năm 2008 và Công văn số1671/NHNN-TD ngày 4/3/2010 về việc đảm bảo nguồn vốn cho xuất khẩu gạo năm2010.3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngânhàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các ngânhàng thương mại chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Nơi nhận:- Như Khoản 3, Điều 6;- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;- Ban lãnh đạo NHNN;- Văn phòng Chính phủ;- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp & PTNT; - Hiệp hội Lương thực VN;- Công báo;- Lưu VP, Vụ PC, TD.KT. THỐNG ĐỐCPHÓ THỐNG ĐỐCNguyễn Đồng Tiến