Thông tư 07/2017/TT-BCT Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón Lưu

76 5 29/05/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 07/2017/TT-BCT Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 07/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017 THÔNG TƯQUY ĐỊNH CỬA KHẨU NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG PHÂN BÓNCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón.Điều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Thông tư này quy định cửa khẩu nhập khẩu đối với một số mặt hàng phân bón.2. Phân bón nhập khẩu trong các trường hợp sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này:a) Phân bón tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh;b) Phân bón nhập khẩu để khảo nghiệm, làm hàng mẫu, nghiên cứu khoa học.Điều 2. Đối tượng áp dụngThông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân thực hiện nhập khẩu phân bón.Điều 3. Quy định cửa khẩuPhân bón thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này chỉ được nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính. Việc nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở chỉ được phép thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép trên cơ sở trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương.Điều 4. Hiệu lực thi hành1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2017.2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 35/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón. KT. BỘ TRƯỞNG1 Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao;- Tòa án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);- Kiểm toán Nhà nước;- Công báo;- Website Chính phủ, Website Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc;- Lưu: VT, XNK.THỨ TRƯỞNGTrần Quốc Khánh PHỤ LỤCDANH MỤC MẶT HÀNG PHÂN BÓN(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Bộtrưởng Bộ Công Thương)Mã hàng Mô tả hàng hóa3102.10.00 Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước3105.20.00 Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho và kali 2