Thông tư 07/2016/TT-BCT Quy định về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016 Lưu

2 0 28/06/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 07/2016/TT-BCT Quy định về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 07/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬPKHẨU ĐƯỜNG NĂM 2016Áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ vềbán đấu giá tài sản;Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhànước;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành hạnngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016.Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường và nguyên tắcđấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhânsử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện.2. Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuếquan năm 2016.Điều 3. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá năm 2016Lượng đường đấu giá (Mã HS 1701) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 là85.000 tấn.1 Điều 4. Nguyên tắc đấu giá1. Việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016 được thực hiệnthông qua Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm2016.2. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về phápluật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.3. Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhậpkhẩu đường năm 2016. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá ban hành Quy chế đấu giá thíđiểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016.Điều 5. Thủ tục nhập khẩu1. Sau khi có Báo cáo kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có vănbản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thươngnhân trúng đấu giá.2. Khi làm thủ tục nhập khẩu đường, ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành,thương nhân xuất trình văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quannhập khẩu đường của Bộ Công Thương với Chi cục Hải quan cửa khẩu.Điều 6. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm2016. Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Tổng Bí Thư;- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao;- Toà án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);- Kiểm toán Nhà nước;- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh2 - Lưu: VT, XNK (10). 3