Thông tư 07/2015/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Lưu

3 0 20/01/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 07/2015/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 07/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015 THÔNG TƯBÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 06/2015/TT-BTC NGÀY 20/01/2015 CỦA BỘ TRƯỞNGBỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VỀ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾNHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG XĂNG, DẦU THUỘCNHÓM 27.10 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃICăn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiếtvà biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính,Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 06/2015/TT-BTC ngày20/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưuđãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi như sau:Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ trưởng BộTài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàngxăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.1. Bãi bỏ Thông tư số 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhsửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộcnhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.2. Các mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tiếp tụcthực hiện theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Thông tư số03/2015/TT-BTC ngày 06/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi.Điều 2. Tổ chức thực hiện1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2015.2. Đối với các Tờ khai hàng hóa nhập khẩu của mặt hàng xăng dầu đăng ký với cơquan hải quan từ ngày 21/01/2015 mà đã thực hiện tính thuế theo mức thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi quy định tại Thông tư số 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 thì được thực hiện hoàn thuế theo các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tạiThông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 6/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.3. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổngcục Hải quan và các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thihành Thông tư này./. Nơi nhận:- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;- Kiểm toán Nhà nước;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcCP;- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;- Công báo;- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai