Thông tư 07/2009/TT-BCT về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ Lưu

16 1 08/04/2009 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 07/2009/TT-BCT về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG ------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------Số: 07/2009/TT-BCT Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009 THÔNG TƯVỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG DỆT MAY ĐỐI VỚIMỘT SỐ CHỦNG LOẠI HÀNG XUẤT KHẨU SANG HOA KỲCăn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;Bộ Công Thương quy định việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối vớimột số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ như sau:Điều 1. Tất cả các lô hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ thuộc các chủng loại hàng(Cat.) 338, 339, 340, 341, 345, 347, 348, 351, 352 đều phải làm thủ tục cấp Giấychứng nhận xuất xứ (sau đây gọi là C/O).Điều 2. Việc đăng ký và làm thủ tục cấp C/O được thực hiện tại các Tổ cấp C/O củaPhòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).Điều 3. Việc cấp C/O được thực hiện không quá 04 giờ làm việc kể từ khi các Tổ cấpC/O nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Các thủ tục cấp C/O trong được thực hiện theo các quyđịnh hiện hành và hướng dẫn của VCCI.Điều 4. Tổng cục Hải quan hàng ngày truyền số liệu về các lô hàng thuộc 9 Cat. nêutại Điều 1 đã thông quan xuất khẩu cho Bộ Công Thương và VCCI để đối chiếu vàkiểm tra. VCCI cung cấp số liệu tổng hợp tình hình cấp C/O trong tháng các Cat. nêutại Điều 1 cho Bộ Công Thương trong vòng 5 ngày đầu của tháng kế tiếp.Điều 5. Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) có trách nhiệm cung cấp thông tin vềnăng lực sản xuất của các thương nhân, đơn giá bình quân của các Cat. để giúp Hảiquan và VCCI ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại. Khi phát hiệnnhững thương nhân xuất khẩu số lượng lớn vượt quá năng lực sản xuất, những lô hàngcó đơn giá quá thấp, lô hàng lắp ráp từ các bán thành phẩm nhập khẩu … Tổ Kiểm tracơ động hàng dệt may (thuộc Bộ Công Thương) có biện pháp kiểm tra và kiến nghị xửlý kịp thời.Điều 6. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Điều 7. Bãi bỏ Quyết định số 35/2008/QĐ-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2008 về việccấp C/O đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.Điều 8. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các đơn vịthuộc Bộ, thương nhân và các cơ quan, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này. Nơi nhận:- Ban Bí thư T.W Đảng;- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;- Tòa án nhân dân tối cao;- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);- Kiểm toán Nhà nước;- Tổng cục Hải quan;- Công báo;- Website Chính phủ;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục thuộc Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Website Bộ Công Thương;- Lưu: VT, XNK (15)KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Biên