Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Lưu

7 0 19/01/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 06/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015 THÔNG TƯSỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐMẶT HÀNG XĂNG, DẦU THUỘC NHÓM 27.10 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨUƯU ĐÃICăn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối vớitừng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế vàkhung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Trên cơ sở các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứngvới giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới tại công văn số 17728/BTC-CSTngày 04/12/2014 của Bộ Tài chính và các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặthàng xăng máy bay, nhiên liệu bay tương ứng với giá mặt hàng xăng máy bay, nhiênliệu bay trên thị trường thế giới tại công văn số 16661/BTC-CST ngày 29/11/2012 củaBộ Tài chính;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưuđãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi.Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàngxăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãiSửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộcnhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTCngày 6/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãimới quy định tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thôngtư này.Điều 2. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/2015./.2. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 6/1/2015 của Bộ trưởngBộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàngxăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi./. Nơi nhận:- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;- Kiểm toán Nhà nước;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcCP;- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;- Công báo;- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai DANH MỤCTHUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNGTHUỘC NHÓM 27.10(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ trưởng BộTài chính)Mã hàngMô tả hàng hóa Thuế suất(%)27.10Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải. - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từcác khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải. 2710.12 - - Dầu nhẹ và các chế phẩm: - - - Xăng động cơ: 2710.12.11 - - - - RON 97 và cao hơn, có pha chì 402710.12.12 - - - - RON 97 và cao hơn, không pha chì 402710.12.13- - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì402710.12.14- - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 không pha chì402710.12.15 - - - - Loại khác, có pha chì 402710.12.16 - - - - Loại khác, không pha chì 402710.12.20- - - Xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máybay phản lực302710.12.30 - - - Tetrapropylen 402710.12.40 - - - Dung môi trắng (white spirit) 402710.12.50- - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng40