Thông tư 06/2007/TT-BTM hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên Lưu

19 0 29/05/2007 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 06/2007/TT-BTM hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

Từ khóa : nhập khẩu xe máy

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THƯƠNG MẠI---------Số: 06/2007/TT-BTMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2007THÔNG TƯHƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU XE GẮN MÁY PHÂN KHỐI LỚN TỪ 175CM3 TRỞ LÊNCăn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Nghị định thư về việc ViệtNam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới;Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa;Căn cứ Công văn số 2586/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Văn phòngChính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhập khẩuvà sử dụng xe gắn máy phân khối lớn;Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn như sau:I. NGUYÊN TẮC CHUNG1. Xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên là mô tô có động cơ piston đốt trongvới dung tích xi lanh từ 175 cc trở lên, thuộc nhóm 8711 mã số hàng hóa trong BiểuThuế Xuất Nhập khẩu. Dưới đây gọi tắt là mô tô phân khối lớn.2. Việc nhập khẩu mô tô phân khối lớn thực hiện theo giấy phép nhập khẩu tự độngcủa Bộ Thương mại.3. Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu mô tô phân khối lớnthực hiện theo các quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bánhàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa vớinước ngoài. Thủ tục kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu giải quyết trực tiếp tạiHải quan Cửa khẩu, không cần xin phép Bộ Thương mại. 4. Việc đăng ký sử dụng và quy định chế độ thi lấy giấy phép điều khiển mô tô phânkhối lớn thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.5. Cấm nhập khẩu mô tô các loại đã qua sử dụng.II. THỦ TỤC NHẬP KHẨU1. Áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với mô tô phân khối lớn.2. Thủ tục đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động được quy định như sau: Trước khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu, Thương nhân gửi về Bộ Thương mại bộ hồsơ gồm:- 02 bản Đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèmtheo Thông tư này;- Bản sao hợp đồng nhập khẩu có đóng dấu sao y bản chính của Thương nhân.(Đối với Thương nhân lần đầu đăng ký nhập khẩu thì gửi thêm 01 Bản sao hợp lệ Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh).3. Thời hạn làm thủ tục đăng ký nhập khẩu tự động:Bộ Thương mại xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu tự động cho Thương nhân trongthời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.4. Khi làm thủ tục nhập khẩu ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của cơ quan Hảiquan, Thương nhân phải xuất trình cho cơ quan Hải quan 01 Đơn đăng ký nhập khẩutheo chế độ tự động đã có xác nhận của Bộ Thương mại.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM1. Bộ trưởng Bộ Thương mại ủy quyền cho Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Xuất Nhậpkhẩu xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động.2. Sau mỗi lô hàng nhập khẩu, Thương nhân báo cáo bằng văn bản về Bộ Thương mạitình hình nhập khẩu mô tô phân khối lớn theo mẫu báo cáo hướng dẫn tại Phụ lục số02 ban hành kèm theo Thông tư này, đồng thời gửi theo đường thư điện tử, địa chỉ e-mail: xemay@mot.gov.vn. Căn cứ báo cáo thực hiện của Thương nhân gửi về, BộThương mại sẽ xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu mô tô phân khối lớn lần tiếp theocho Thương nhân.3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Văn phòng Trung ương và các Ban của KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đảng;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;- Công báo;- Website Chính phủ;- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Bộ TM: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ;- Lưu: VT, XNK.Đỗ Như ĐínhPHỤ LỤC SỐ 01 (MẪU ĐƠN)ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN THEO CHẾ ĐỘTỰ ĐỘNG(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30 tháng 5 năm 2007 của BộThương mạI)TÊN THƯƠNG NHÂNSố : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc*****..., ngày ... tháng ... năm ...V/v Đề nghị xác nhận đơn đăngký nhập khẩu theo chế độ cấpphép tự động Kính gửi: Bộ Thương mại- Tên Thương nhân: ........................- Địa chỉ:..........................................- Điện thoại:. . . . ..............Fax:..........- E-mail:.............................................Đề nghị Bộ Thương mại xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu mô tô phân khối lớn theochế độ cấp phép tự động hướng dẫn tại Thông tư số .../TT-BTM ngày ... tháng 5 năm2007 của Bộ Thương mại, chi tiết như sau: Tên hàng và nhãn hiệu: ................................