Thông tư 05/2015/TT-BCT ngày 27/03/2015 sửa đổi mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Lưu

195 7 26/03/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 05/2015/TT-BCT ngày 27/03/2015 sửa đổi mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 05/2015/TT-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015 THÔNG TƯSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA BANHÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 31/2013/TT-BCT NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUYTẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆTNAM - CHI LÊCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;Thực hiện Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê được Bộ trưởng hainước ký kết ngày 11 tháng 11 năm 2011 tại Hô-nô-lu-lu, Ha-oai, Hoa Kỳ và được hainước ký sửa đổi ngày 20 tháng 5 năm 2013;Thực hiện Thư trao đổi sửa đổi, bổ sung Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam -Chi Lê được Bộ trưởng hai nước ký ngày 02 tháng 6 năm 2014;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhậnxuất xứ hàng hóa (C/O) ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trongHiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê (sau đây gọi tắt là Thông tư số31/2013/TT-BCT) như sau:Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2013/TT-BCT1. Bãi bỏ Phụ lục IV-A – Mẫu C/O VC của Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số31/2013/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.2. Bãi bỏ Phụ lục IV-B – Mẫu C/O VC của Chi Lê ban hành kèm theo Thông tư số31/2013/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.Điều 2. Hiệu lực thi hành1 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2015./. Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng bí thư,- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao;- Tòa án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);- Công báo;- Kiểm toán Nhà nước;- Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; các Vụ, Cục; các Phòng QLXNK khu vực (18);- Lưu: VT, XNK (10).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh PHỤ LỤC IMẪU C/O VC CỦA VIỆT NAM(ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của BộCông Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2013/TT-BCT)Original (Duplicate/Triplicate)CERTIFICATE OF ORIGIN Page: ___/_____2 1. Exporter’s business name, address, country4. Reference No. :_______VIETNAM – CHILEFree Trade AgreementFORM VCIssued in _______________________(Country) 2. Consignee’s name, address, country (See Overleaf Notes) For Official Use Preferential Tariff Treatment Given under FTA Preferential Tariff Treatment Not Given under FTA (please state reason(s))……………………………………..Signature of Authorized Signatory of the Importing Country3. Means of transport and route (as far asknown)Departure date:Vessel’s name/Aircraft etc:Port of Discharge:5 Issued Retroactively Non-Party Invoicing Certified True Copy6. Item number7. Marks and numbers of packages8. Number and type of packages, description of goods (including HS code)9. Origin criterion10. Gross weight or quantity11. Number and date of invoices 3