Thông tư 05/2010/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển Lưu

50 1 17/01/2010 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 05/2010/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ QUỐC PHÒNG -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------Số: 05/2010/TT-BQP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2008/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TẠICỬA KHẨU CẢNG BIỂNBỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG Căn cứ Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển;Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;Xét đề nghị của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng,Chương 1.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này hướng dẫn chi tiết hoạt động của người, tàu, thuyền Việt Nam và nướcngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và chuyển cảng; thủ tục, kiểm tra, giám sát biênphòng và các hoạt động khác liên quan đến an ninh, trật tự; trách nhiệm hướng dẫn vàphối hợp hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển.Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng cho cá nhân, tổ chức, tàu, thuyền và các phương tiện khác củaViệt Nam và nước ngoài hoạt động tại cửa khẩu cảng biển, trừ trường hợp Điều ướcquốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì ápdụng quy định của Điều ước quốc tế đó.Điều 3. Cảng quân sự1. Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 50/2008/NĐ-CP ngày 21tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảngbiển (sau đây viết tắt là Nghị định số 50/2008/NĐ-CP).2. Cảng quân sự được phép của Chính phủ phục vụ mục đích thương mại thì áp dụngcác quy định của Nghị định số 50/2008/NĐ-CP, các quy định khác của pháp luật cóliên quan đối với cảng thương mại và nội quy của cảng quân sự. Điều 4. Khu vực cửa khẩu cảng biển1. Khu vực cửa khẩu cảng biển thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số50/2008/NĐ-CP.2. Phạm vi cụ thể của vùng đất cảng, vùng nước cảng do cơ quan có thẩm quyền xácđịnh theo quy định của pháp luật; phạm vi vùng đất cảng do cơ quan có thẩm quyền vềđất đai quyết định theo quy định của pháp luật về đất đai; phạm vi vùng nước cảng doBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố theo quy định của Bộ luật Hàng hải.3. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu cảng biển, gồm: Cảng vụhàng hải, Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải quan cửa khẩu cảng, Kiểm dịch y tế, Kiểmdịch động vật, Kiểm dịch thực vật được bố trí lực lượng, lắp đặt các trang thiết bị,phương tiện kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu cảng biển. Việc bố trí lực lượng, lắp đặt cáctrang thiết bị, phương tiện kỹ thuật của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngànhtại cửa khẩu cảng biển do cơ quan chủ quản của ngành đó quyết định, nhưng khôngđược làm sản trở đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp cảng.Chương 2.THỦ TỤC BIÊN PHÒNGĐiều 5. Thời hạn thực hiện thủ tục biên phòng1. Thời hạn thực hiện thủ tục biên phòng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số50/2008/NĐ-CP.2. Đối với tàu, thuyền neo đậu xa địa điểm làm thủ tục, theo đề nghị của người làm thủtục, Biên phòng cửa khẩu cảng thống nhất với các cơ quan quản lý nhà nước chuyênngành làm thủ tục trước từ 02 giờ đến 24 giờ trước khi tàu, thuyền rời cảng.3. Sau khi hoàn thành thủ tục, Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp tục thực hiện kiểm tra,giám sát biên phòng đối với người, tàu, thuyền theo quy định của pháp luật.4. Sau 24 giờ kể từ thời điểm tàu, thuyền đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh mà vẫn cònlưu lại cảng thì phải làm lại thủ tục xuất cảnh.Điều 6. Địa điểm làm thủ tục biên phòngĐịa điểm làm thủ tục biên phòng cụ thể như sau:1. Tại trụ sở chính hoặc Văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải;2. Tại trụ sở Biên phòng cửa khẩu cảng đối với những cửa khẩu cảng biển đã thiết lậpmạng khai báo điện tử;3. Tại tàu, gồm:a) Tàu khách;b) Trường hợp có đủ cơ sở để nghi ngờ tính xác thực khai báo về kiểm dịch của chủtàu hoặc trước khi đến Việt Nam, tàu, thuyền đó rời cảng cuối cùng ở những khu vựccó dịch bệnh của người, động vật và thực vật thì tiến hành thủ tục tại vùng kiểm dịch. Tất cả các trường hợp làm thủ tục biên phòng tại tàu, Biên phòng cửa khẩu cảng phảithông báo cho Cảng vụ hàng hải và người làm thủ tục biết.Điều 7. Trách nhiệm của Biên phòng cửa khẩu cảng khi làm thủ tục biên phòngcho người, tàu, thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và chuyển cảng1. Nắm chắc tình hình, tiếp nhận các thông tin về kế hoạch tàu đến và rời cảng, địađiểm neo đậu, thời gian xếp dỡ hàng hóa, việc chấp hành pháp luật của chủ phươngtiện, thuyền viên, nhân viên, hành khách để chủ động bố trí lực lượng tổ chức thựchiện nhiệm vụ theo quy định.2. Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của giấy tờ xuất, nhập cảnh của tàu,thuyền, thuyền viên, hành khách và kiểm chứng theo quy định. Các giấy tờ mà ngườilàm thủ tục xuất trình thì sau khi kiểm tra phải trả lại ngay, trừ trường hợp có quyếtđịnh tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với giấy tờ đó để đảm bảoviệc xử lý vi phạm hành chính hoặc tạm giữ giấy tờ cho đến khi cá nhân, tổ chức viphạm chấp hành xong quyết định xử phạt.3. Tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền và làm thủ tục cấp phép đi bờ tham quan dulịch, cấp cứu, khám chữa bệnh, xin cấp thị thực cho thuyền viên, hành khách theo đềnghị của thuyền trưởng.4. Khi phát hiện hành vi vi phạm trong khi tiến hành làm thủ tục, Biên phòng cửa khẩucảng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại Pháp lệnh xửlý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; trường hợpcần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử lý vi phạm hànhchính thì Trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng quyết định áp dụng các biện phápngăn chặn theo quy định của pháp luật.Điều 8. Trách nhiệm của người làm thủ tục khi làm thủ tục biên phòng chongười, tàu, thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và chuyển cảng1. Khai, nộp và xuất trình các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật.2. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến tàu, thuyền, thuyền viên,hành khách, hàng hóa trên tàu. Khi phát hiện người trốn trên tàu, thuyền, thuyềntrưởng phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết, tùy theo từng trường hợp vàđiều kiện cụ thể, lập hồ sơ bảo vệ chứng cứ, quản lý người trốn trên tàu, thuyền,trường hợp cần thiết có quyền tạm giữ người theo quy định của pháp luật, đồng thờibáo ngay cho Biên phòng cửa khẩu cảng để phối hợp với các cơ quan quản lý nhànước chuyên ngành khác đang hoạt động tại cửa khẩu cảng biển để xử lý theo thẩmquyền.3. Thực hiện các quyết định và yêu cầu của Biên phòng cửa khẩu cảng trong việc làmthủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng đối với tàu, thuyền, thuyền viên, hành khách,hàng hóa và phương tiện cấm dùng.4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.