Thông tư 05/2007/TT-BYT hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu Lưu

38 3 06/03/2007 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 05/2007/TT-BYT hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ Y TẾ-----CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------Số: 05/2007/TT-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỰC HIỆNKIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨMNHẬP KHẨUCăn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26tháng 7 năm 2003;Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12năm 1999;Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ “Quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm”;Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ“Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá”,Để bảo đảm thống nhất trong việc chỉ định các tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhànước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu, Bộ Y tế hướng dẫn về điềukiện và thủ tục chỉ định như sau: I. PHẠM VI ÁP DỤNG1. Chỉ định một tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toànthực phẩm nhập khẩu là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chỉ định tổchức đó có đủ năng lực thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toànthực phẩm nhập khẩu (dưới đây gọi tắt là tổ chức được chỉ định). 2. Tổ chức được chỉ định bao gồm:a) Các Viện trực thuộc Bộ Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương;b) Các tổ chức sự nghiệp hoạt động dịch vụ kỹ thuật của các Bộ quản lý chuyênngành, các tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định.3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định:a) Bộ Y tế chỉ định các tổ chức quy định tại điểm a, Khoản 2, Mục I; b) Bộ Y tế chủ trì và phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định các tổ chứcđược quy định tại điểm b, Khoản 2, Mục I.II. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNHCác tổ chức đề nghị Bộ Y tế xem xét, chỉ định thực hiện kiểm tra nhà nước về chấtlượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu cần đáp ứng các điều kiện sau:1. Được cơ quan nhà nước ra quyết định thành lập, cho phép hoạt động trong lĩnh vựckiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và có tư cách pháp nhân đầy đủ;2. Có đủ cán bộ kỹ thuật bảo đảm đủ trình độ chuyên môn và đủ 03 năm làm công táckiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;3. Có đủ trang thiết bị cần thiết và phù hợp để kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá các chỉtiêu chủ yếu sau về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm:-Các chỉ tiêu hoá: Hàm lượng đường, đạm, béo, tro, độ ẩm, độ axít, độ kiềm, dư lượnghoá chất bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc kháng sinh, hóc môn tăng trọng, hàm lượngphụ gia thực phẩm, các độc tố vi nấm và các hoá chất độc hại khác;- Các chỉ tiêu vi sinh vật: Tổng số vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh đường ruột vàtổng số bào tử nấm men, mốc. Trường hợp chưa đủ trang thiết bị cần thiết để thử nghiệm hết các chỉ tiêu chất lượng,vệ sinh an toàn thực phẩm, được phép sử dụng phòng thử nghiệm (phòng thử nghiệmđã được công nhận hoặc có hệ thống quản lý được công nhận phù hợp tiêu chuẩnISO/IEC 17025) bên ngoài để thử nghiệm các chỉ tiêu còn lại và phải được thể hiệnbằng hợp đồng cung cấp dịch vụ thử nghiệm.4. Có đủ các quy định kỹ thuật, các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam và cáctiêu chuẩn khác, các tài liệu kỹ thuật, quy trình kiểm tra, thử nghiệm đối với thựcphẩm được kiểm tra.Các tổ chức có phòng thử nghiệm có hệ thống quản lý được công nhận phù hợp tiêuchuẩn ISO/IEC 17025 được ưu tiên xem xét, chỉ định.III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH1. Các tổ chức, đơn vị đủ điều kiện nộp hồ sơ đề nghị Bộ Y tế xem xét, ra quyết địnhchỉ định thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhậpkhẩu. Hồ sơ (02 bộ) gồm:a) Đơn đề nghị (theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này);b) Danh sách cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, thử nghiệm (theo mẫu quy định tạiPhụ lục II của Thông tư này);c) Danh mục trang thiết bị đo lường, thử nghiệm (theo mẫu quy định tại Phụ lục IIIcủa Thông tư này); d) Danh mục các tài liệu, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam,tài liệu kỹ thuật, quy trình kiểm tra, thử nghiệm tương ứng với lĩnh vực sản phẩm,hàng hoá xin chỉ định (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này);đ) Hợp đồng sử dụng và năng lực phòng thử nghiệm bên ngoài (các trường hợp chưađủ trang thiết bị cần thiết để thử nghiệm hết các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toànthực phẩm đối với thực phẩm, được phép sử dụng phòng thử nghiệm bên ngoài để thửnghiệm các chỉ tiêu còn lại);e) Quyết định thành lập của tổ chức và các tài liệu khác có liên quan;g) Báo cáo về thực trạng tình hình thực phẩm nhập khẩu đi qua các cửa khẩu trên địabàn quản lý.2. Về trình tự, thủ tục chỉ địnha) Sau khi nhận được hồ sơ xin chỉ định, Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm) tổchức thẩm định tính đầy đủ và sự phù hợp của hồ sơ, đánh giá trình độ, năng lực củatổ chức xin chỉ định. Trong thời gian 15 ngày làm việc Cục An toàn vệ sinh thực phẩmphải thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin chỉ định biết lịch làm việc của Đoànthẩm định (nếu hồ sơ đầy đủ) hoặc phải bổ sung, điều chỉnh (nếu hồ sơ chưa đầy đủ).Đối với các tổ chức quy định tại điểm a, khoản 2 mục 1, Cục An toàn vệ sinh thựcphẩm ra quyết định thành lập đoàn thẩm định bao gồm các chuyên gia kỹ thuật, cán bộquản lý chuyên ngành thuộc Bộ Y tế. Đối với các tổ chức quy định tại điểm b, khoản 2mục 1, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm ra quyết định thành lập đoàn thẩm định baogồm các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Y tế và Bộ quảnlý chuyên ngành. Đoàn thẩm định sẽ tiến hành đánh giá trực tiếp tại tổ chức xin chỉđịnh. Kết quả đánh giá được ghi vào Biên bản thẩm định. Cục An toàn vệ sinh thựcphẩm tổng hợp hồ sơ, kết quả thẩm định, đánh giá trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, raquyết định chỉ định (theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này). Đối với tổchức chưa đủ điều kiện, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm có văn bản thông báo để tổchức xin chỉ định có biện pháp khắc phục, bổ sung cần thiết;b) Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng, vệ sinh antoàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu là 05 năm. Ba tháng trước khi quyếtđịnh hết hiệu lực, tổ chức được chỉ định làm thủ tục để xin chỉ định lại nếu có nhu cầu;c) Sau 05 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, các tổ chức kiểm tra Nhà nước về chấtlượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu đã được Bộ Y tế chỉ định trước thời điểmThông tư này có hiệu lực, phải tiến hành thẩm xét, đánh giá và chỉ định lại theo quyđịnh của Thông tư này.IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH1. Quyền:a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm cung cấp hồ sơ và tài liệu liên quan;