Thông tư 04/2017/TT-BCT ngày 09/03/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/05/2011 Quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống Lưu

52 0 08/03/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 04/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017 THÔNG TƯSỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 20/2011/TT-BCT NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH BỔ SUNG THỦ TỤCNHẬP KHẨU XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI LOẠI TỪ 09 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNGCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ôtô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống như sau:Điều 1. Bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chởngười loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống.Điều 2. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2017. Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao;- Tòa án ND tối cao;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Quốc Khánh1 - Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);- Kiểm toán Nhà nước;- Công báo;- Website Chính phủ, Website Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;- Lưu: VT, XNK. 2