Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/06/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư 05/2013/TT-BVHTTDL Lưu

80 1 28/06/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAOVÀ DU LỊCH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 04/2016/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 15/2012/TT-BVHTTDL; THÔNG TƯ SỐ 07/2012/TT-BVHTTDL; THÔNG TƯ SỐ 88/2008/TT-BVHTTDL VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/2013/TT-BVHTTDLHợp nhất bởi Thông tư 2641/VBHN-BVHTTDL ngày 08 tháng 7 năm 2016Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung mộtsố Điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL;Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL.Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt độnggiám định quyền tác giả, quyền liên quan1. Điểm b Khoản 4 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:“b) Tổ chức giám định có yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định nộp hồsơ qua đường bưu điện hoặc tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch. Hồ sơ gồm:Tờ khai yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định (theo mẫu tại Phụ lục I banhành kèm theo Thông tư này);Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động hoặc hợp đồnglàm việc giữa tổ chức và giám định viên làm việc cho tổ chức (trong trường hợp có sựthay đổi so với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận tổ chức giám định đã được cấp).Trường hợp bị hư hỏng phải nộp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định bị hư hỏng.Trường hợp có sự thay đổi về thông tin phải có giấy tờ hợp pháp chứng minh sự thayđổi đó và nộp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định.”.1 2. Sửa đổi Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL vềMẫu tờ khai yêu cầu cấp, cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả,quyền liên quan (theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị địnhsố 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuấtkhẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm Mục đích kinh doanh1. Điểm c Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:“c) Bản sao quyết định cho phép hợp tác làm phim với nước ngoài của cơ quan cóthẩm quyền; bản sao quyết định cho phép xuất khẩu di vật, cổ vật (bao gồm cả di vật,cổ vật tái xuất khẩu) của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;”.2. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:“2. Thời gian giám định tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơhợp lệ. Trong trường hợp đặc biệt, thời gian giám định tối đa không quá 15 ngày làmviệc. Biên bản giám định văn hóa phẩm là cơ sở để cơ quan hải quan giải quyết thủ tụcxuất khẩu văn hóa phẩm.”.Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiệnNghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy địnhchi Tiết thi hành một số Điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch1. Khoản 2.6 Mục 2 Phần III được sửa đổi, bổ sung như sau:“2.6. Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưutrú du lịch phải gửi một (01) bộ hồ sơ đăng ký lại hạng đến Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch/Sở Du lịch. Trình tự, thủ tục đề nghị thẩm định, xếp hạng lại như thẩm định,xếp hạng lần đầu.Hồ sơ đề nghị thẩm định, xếp hạng lại gồm:a) Đơn đề nghị xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu tại Phụ lục II ban hànhkèm theo Thông tư này);b) Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc giavề xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;c) Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy địnhtại Phụ lục 2 Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL;d) Bản sao có giá trị pháp lý:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh củacơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có thay đổi Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh);2 Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việctrong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;Giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch cócung cấp dịch vụ ăn uống).Hồ sơ đề nghị thẩm định, xếp hạng lại hạng từ 1 đến 5 sao hoặc hạng cao cấp, ngoàicác giấy tờ quy định trên còn thêm bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ vềtrình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp,bảo vệ.”.2. Sửa đổi Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL về Đơnđề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (theo mẫu tại Phụ lục IIIban hành kèm theo Thông tư này).Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 7năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt độngxây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch1. Bãi bỏ Điểm e Khoản 2 Điều 11.2. Điểm g Khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:“g) Hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và hồ sơ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch để thẩm tra.Hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đề nghị thẩm tra bao gồm:- Công văn đề nghị thẩm tra Hồ sơ và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia của Tổ chức biênsoạn.- Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, kèm theodự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đã được phê duyệt.- Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia của Tổ chức biên soạn.- Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đã được hoàn chỉnh trên cơ sở ý kiến nghiệm thu dự ánxây dựng tiêu chuẩn quốc gia (bao gồm cả văn bản dự thảo và file điện tử), kèm theobản thuyết minh; bản sao tài liệu gốc được sử dụng làm căn cứ để xây dựng dự thảotiêu chuẩn quốc gia; các tài liệu tham khảo khác.- Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân được gửi dự thảo tiêu chuẩn quốc gia để lấy ýkiến; bản tổng hợp và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý kèm theo văn bản góp ý.Nội dung lấy ý kiến được thực hiện bằng Phiếu đánh giá dự thảo tiêu chuẩn quốc giatheo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2013 quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốcgia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Số lượng Hồ sơ gửi thẩm tra là mười (10) bộ.”.3