Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Lưu

57 3 11/02/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂNNÔNG THÔNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc 04/2015/TT-BNNPTNTHà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015THÔNG TƯHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ187/2013/NĐ-CP NGÀY 20/11/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾTTHI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁQUỐC TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ, MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁCẢNH HÀNG HOÁ VỚI NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP,LÂM NGHIỆP VA THỦY SẢN !"#$"%&'(%)Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tếvà các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối;Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫnthực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hànghoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá vớinước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh*+",#-./"01230456789:0;<9:#"$6/=->?@6A"#+""=<0?B"=<.#4>"C)D89:"E0><:"EF1F"3A1",G6H640I?#F"EJ6646K"C"6F"E1F"3A1",G6H')D89:0;<9:".;036.;I"/0"68<0-@0HL)D89:0;<9:""6B1C"H M)D89:0;<9:"".;+H%)D89:0;<9:""N>04>"?#36<:H) ;<9:60"A?=>7860.O6706<:P60..;.#$68/Q"1"R0R4>S"PO?#6RTH) ;<9:><:.#"A?=>78><:7U?@06>V+1,W"+1C"4>H) ;<9:6>.=36.;.#.;X6/I56.;X<><BY6"6Z/6V1,G69;<9:.#[= IH\) ;<9:]6&"IR60"I6^04>H() ;<9:<BKH)D89:0;<9:"C"6B1C"<56.5"A6]01I_9IP609`;H')D89:0;<9:36<:6K"C"6".;036.;.#4>)Điều 2. Đối tượng áp dụng*+",#$</5".G_6]606$BSIB"PO?#*,Z"BT6KV"?A-I789:0;<9:#"$6/=->?@6A"#+""=<0?B"Aa<.#4>)Điều 3. Giải thích từ ngữ*1"*+",#06$6F"b/,GB,c6X,I)dE1eI"C"E"A9I0"Ef1e0"E?K6?g6K,W"9Y^F(6/,G'(606/#F(h1i?AJ66K,W"9Y^F'(61i?A06/#FL(61i?A)jA".G"E1F"1C"01F"1#01F",G601F"";<J6K,W"9Y^F(61i?A06/#F(1i?A).G"E6?#"68<0-@09+"<B=9Y6,G6)')dE7kl#"E6,IJ67k0?V"J6K6)L)><:C6#6ml#6$6?V><:F"ESI"C6>C"E`"=0C"E6I68<T,c6?O<1$<#6m6+"/5"64I?V><:J66$66$1W64I><:#6m09?O<1$<6KXU/5",c6"I6+"/5"64I><:K)M)".;036.;I"/"68<0-@0l#b"?#".;036.;I"/"68<-1"6$6n5?5664I!+",G6.+$-66$6?#".;036.;I"/"68<S!o*pT.#b"?#6qI56".;036.;1F""68<0-@0/!Y<4-)%)d".;+l#-^X.;+6Q"?#06Q""C"606K"V2.#681R6/1,Z"3I0,c62#064"60<$1X/$6"64I6",WH"".;+<>6K?,c"8XB"".#/1,c6b"J6X64I""6=I)' d".;+,c6-1"*+",#I"C6$6"""IR60"I6^0"0r.#6$6><:""64I6R",0<+01]"0""081Q".#.;?=/1""))*4>ITd"N>l#6$6?#".;036.;N>9X6>1]"0<+01Q".#81Q"64I6R"U/5"X>78""0?#6""6+,Z"<:0+?#6>0+">1Y)T*N>"?#36<:l#6$6?#".;036.;N>6e"U/5"X?#36<:)6T><:7U?@06>V+1,W"+1C"N>l#b"68J6c<686K"C"6F9$"680$680".;036.;0..;.#6$66<:F6R",c6U/5"X6mY68.;?@0Y68KIP60P664I+1,W"+1C"4>))!86:!86:S!6I?I/I1/T?#$689/V"?"I1O6Y7$6C"I#<^,c6/Q"X6:$6UI$689$6J6/5"65)Điều 4. Nguyên tắc thực hiện các quy định về kiểm dịch động vật, thực vật vàthủy sản; kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với động vật, thựcvật và hàng hóa có nguồn gốc từ động vật, thực vật khi xuất khẩu, nhập khẩu)s#"$6KA1"qI56".;0><:".;6/=<>9X/6HqI564>0><:4>6/=<>9X/6HqI56.;X6/=9X/636.;<>,c69X/61,G69+"-I-64I<$<?;)')s#"KI6/=9X1I6A"#64I +""=<.#n$1X+"+9789:0;<9:.#[= I<>36=6$6-.9X1I68?,c"0I#36<:-=#64I +""=<.#n$1X+"+)L)I9+"-I01"1,W"c<#"KI9+"$<]"49=.9X/6068?,c"0I#36<:f7U?@-64I<$<?;=#)jA"#"KI9+"$<]"49=.>.=.#9X/636.;26<>$7809+",c6<h<+"-I)Điều 5. Nguyên tắc nhập khẩu trong thời gian chờ bổ sung vào danh mục hànghoá được phép nhập khẩu không phải xin phép).G6$6?V#"$"#/I56#"$,c6<h<;<9:9+"<>7<h<0I96K9->9>"=J69->$"$141,c66$66Z-I->?@6A"#64I +""=<.#n$1X+"+6K.&>6+";0*,Z"B,c6<h<;<9:6^09+"V6.?,c"0"$109+"<>"68<d8<h<;<9:)L