Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Lưu

78 3 04/01/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG AN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 04/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015THÔNG TƯQUY ĐỊNH MẪU GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NHẬP CẢNH, XUẤTCẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAMCăn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại ViệtNam;Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh,Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việcnhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Thông tư này quy định, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liênquan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theoquy định tại Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại ViệtNam.2. Thông tư này áp dụng đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tạiViệt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.Điều 2. Mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân mời, bảo lãnh ngườinước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam1. Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam (NA1).2. Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NA2).3. Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh (NA3),4. Phiếu yêu cầu điện báo (NA4).5. Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5).6. Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (NA6).7. Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (NA7).8. Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (NA8).9. Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực (NA9). 10. Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực (NA10).11. Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (NA11).12. Đơn xin thường trú (NA12).13. Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú (NA13).14. Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NA14).15. Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NA15).16. Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức (NA16).17. Phiếu khai báo tạm trú của người nước ngoài (NA17).18. Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú (NA18).Điều 3. Mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh1. Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NB1).2. Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NB2).3. Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (NB3).4. Bản FAX thông báo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực chokhách (NB4).5. Công văn trả lời nhân sự người đề nghị cấp giấy miễn thị thực (NB5).6. Giấy báo tin về việc người nước ngoài xin thường trú (NB6).7. Giấy biên nhận hồ sơ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngườinước ngoài tại Việt Nam (NB7).Điều 4. Mẫu giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú ViệtNam1. Thị thực dán (NC1).2. Thị thực rời (NC2).3. Thẻ tạm trú loại dán (NC3A).4. Thẻ tạm trú loại rời (NC3B, NC3C).5. Giấy miễn thị thực loại dán (NC4).6. Giấy miễn thị thực loại rời (NC5).7. Dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh (NC6).8. Dấu chứng nhận tạm trú (NC7).9. Dấu gia hạn tạm trú (NC8).10. Thẻ thường trú (NC9).11. Giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NC10). 12. Biên bản tạm hoãn xuất cảnh/buộc xuất cảnh/chưa cho nhập cảnh (NC11).13. Quyết định buộc xuất cảnh (NC12).Điều 5. In, sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ1. Đối với ấn phẩm trắng (thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực):a. Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm hợp đồng với đơn vị nghiên cứu, sảnxuất tài liệu kỹ thuật nghiệp vụ của Tổng cục Hậu cần, kỹ thuật Bộ Công an để sảnxuất ấn phẩm trắng cung ứng kịp thời yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền cấp thịthực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực.b. Các cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thịthực phải quản lý ấn phẩm trắng theo chế độ mật; cấp đúng quy định, đúng đối tượng.c. Trước ngày 15/11 hàng năm, các cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực, thẻ tạm trú,thẻ thường trú, giấy miễn thị thực phải dự trù và đăng ký với Cục Quản lý xuất nhậpcảnh số lượng ấn phẩm trắng cần sử dụng cho năm tiếp theo. Cách đăng ký như sau:các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan của Bộ Ngoại giao đăngký qua Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao; các đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửakhẩu quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng quản lý đăng ký qua Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnhBộ đội biên phòng; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương đăng ký trực tiếp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh.2. Đối với các mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nêu tại Điều 3của Thông tư này khi sử dụng phải in trên khổ giấy A4 và không được thay đổi nộidung của mẫu.3. Đối với các mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 2 Thôngtư này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể truy cập, in sử dụng các mẫu giấy tờ trênmạng thông tin điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyềncấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài. Khi sử dụng mẫu, không được thêm, bớt vàphải điền đầy đủ các nội dung được quy định trong mẫu.Điều 6. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2015.Thông tư này thay thế: Điều 1 Thông tư số 01/2012/TTLT/BCA-BNG ngày03/01/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT ngày 29/01/2012 vàThông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/05/2009 của Bộ Công an -Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh; Điều 2 Thông tư số 02/2012/TT-BCAngày 05/01/2013 về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờliên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh; Thông tư số 25/2013/TT-BCA ngày12/06/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 02/2012/TT-BCA ngày05/01/2013 về việc ban hành hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liênquan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh.2. Giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam