Thông tư 04/2014/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày20/11/2013 cquy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế ... Lưu

48 0 26/01/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 04/2014/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày20/11/2013 cquy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế ...

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Số: 04/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014THÔNG TƯQuy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại vềhoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia côngvà quá cảnh hàng hóa với nước ngoàiCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và quá cảnh hàng hóa.2. Thông tư này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam; các tổ chức, cá nhân kháchoạt động có liên quan đến thương mại quy định tại Luật Thương mại.Điều 2. Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu1. Thương nhân không có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thươngnhân) bao gồm:a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Đầutư; b) Hộ kinh doanh cá thể được thành lập, đăng ký kinh doanh theo Nghị định số43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp,được xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, đại lý mua, bán hàng hóa theo quy định củapháp luật và trong phạm vi Nghị định số 187/2013/NĐ-CP không phụ thuộc vàongành hàng, ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp.2. Thương nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thực hiện xuất khẩu,nhập khẩu, gia công hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Đầu tư, Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 củaChính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và cáchoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài tại Việt Nam, các văn bản hướng dẫn thi hành các Nghị định này, lộ trìnhthực hiện do Bộ Công Thương công bố và các văn bản pháp luật khác có liên quan.Chương IIQUẢN LÝ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓAĐiều 3. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu1. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thực hiện theo công bố của các Bộ, cơquan ngang Bộ hướng dẫn Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quyđịnh tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và các văn bảnquy phạm pháp luật khác có liên quan.2. Bộ Công Thương ban hành Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu tạiPhụ lục I kèm theo Thông tư này.3. Trường hợp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu đểnghiên cứu khoa học, viện trợ nhân đạo theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị địnhsố 187/2013/NĐ-CP; hồ sơ, thủ tục thực hiện như sau:a) Đối với hàng hóa nhập khẩu để nghiên cứu khoa học: Tổ chức có chức năng nghiêncứu khoa học, thương nhân có nhu cầu nhập khẩu để nghiên cứu phát triển sản phẩm(sau đây gọi chung là tổ chức) gửi 1 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ CôngThương (Cục Xuất nhập khẩu), địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, HàNội. Hồ sơ gồm:- Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 (một) bản sao, có xác nhận và đóngdấu sao y bản chính của tổ chức.- Văn bản đề nghị nhập khẩu của tổ chức kê khai cụ thể tên hàng, mã số HS, số lượng,mục đích sử dụng từng mặt hàng và xác nhận, cam đoan tính xác thực của các nộidung này: 1 (một) bản chính.- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép đã được cấp trước đó (trừ trường hợp nhậpkhẩu lần đầu): 1 (một) bản chính. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quyđịnh, Bộ Công Thương cấp phép nhập khẩu cho tổ chức. Trường hợp không cấp phépnhập khẩu, Bộ Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.b) Đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo: Bộ Công Thương xem xét, giải quyết trên cơsở văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền kê khai cụ thể tên hàng, mã số HS, sốlượng, mục đích sử dụng từng mặt hàng, cam kết tính xác thực của các nội dung này.Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quyđịnh, Bộ Công Thương có văn bản trả lời. Trường hợp từ chối, Bộ Công Thương cóvăn bản trả lời và nêu rõ lý do.Điều 4. Nhập khẩu hàng hóa có ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng1. Bộ Công Thương ban hành Danh mục các mặt hàng có ảnh hưởng đến an ninh,quốc phòng tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.2. Thương nhân nhập khẩu các mặt hàng thuộc Danh mục quy định tại Khoản 1 Điềunày gửi hồ sơ đề nghị qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương (Cục Xuất nhậpkhẩu), hồ sơ gồm:a) Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp: 1 (một) bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chínhcủa thương nhân.b) Văn bản đề nghị nhập khẩu của thương nhân nêu rõ tên hàng, mã số HS, số lượng,trị giá của từng mặt hàng: 1 (một) bản chính.c) Văn bản chấp thuận của Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng về việc nhập khẩu lôhàng: 1 (một) bản chính.Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Bộ CôngThương cấp phép nhập khẩu cho thương nhân. Trường hợp không cấp phép nhậpkhẩu, Bộ Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.3. Đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Khoản 1 Điềunày để phục vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng, việc nhập khẩu thực hiện theo quyđịnh của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.Điều 5. Hàng hóa nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan1. Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quanSTT Mô tả hàng hoá Mã số HS1 Muối 25012 Thuốc lá nguyên liệu 24013 Trứng gia cầm 0407 (*)4 Đường tinh luyện, đường thô 1701