Thông tư 04/2012/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng Lưu

53 4 19/09/2012 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 04/2012/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ XÂY DỰNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 04/2012/TT-BXD Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2012 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNGCăn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Khoáng sản;Căn cứ Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở ViệtNam đến năm 2020;Căn cứ Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệuxây dựng ở Việt Nam đến năm 2020;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng;Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vậtliệu xây dựng.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Thông tư này hướng dẫn các hoạt động liên quan đến việc xuất khẩu khoáng sảnlàm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng và khoáng sảnlàm vật liệu xây dựng thông thường (sau đây gọi chung là khoáng sản làm vật liệu xâydựng).2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đủđiều kiện theo quy định của pháp luật về thương mại tham gia xuất khẩu khoáng sảnlàm vật liệu xây dựng tại Việt Nam (trừ trường hợp đưa khoáng sản làm vật liệu xâydựng từ nội địa vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấucông trình trong khu phi thuế quan).Điều 2. Giải thích từ ngữTrong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản là cơquan được quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12. 2. Chế biến khoáng sản là quá trình hoạt động phân loại, làm giàu khoáng sản hoặchoạt động khác nhằm đạt các chỉ tiêu của nguyên liệu hoặc sản phẩm cho các lĩnh vựcsử dụng.3. Cát xây dựng là cát tự nhiên ở mỏ, sông, suối có hàm lượng SiO2< 85% (trừ cáttrắng Silic, cát nhiễm mặn) thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng thôngthường và cát nghiền từ đá dùng trong xây dựng.4. Đá xây dựng là các loại đá tự nhiên thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xâydựng thông thường được đập, nghiền và phân loại theo kích thước dùng làm cốt liệubê tông, kè bờ, xây móng, xây tường, làm đường.5. Đá khối là loại đá tự nhiên chưa được gia công thành sản phẩm cuối cùng có thểtích từ 0,5 m3 trở lên.Chương IIQUY ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂYDỰNGĐiều 3. Danh mục khoáng sản được phép xuất khẩu1. Khoáng sản được phép xuất khẩu là khoáng sản được ban hành tại Phụ lục 1 củaThông tư này.2. Khoáng sản không thuộc danh mục được phép xuất khẩu nhưng trong những trườnghợp đặc biệt cần thiết có nhu cầu xuất khẩu, thì Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướngChính phủ quyết định.Điều 4. Điều kiện khoáng sản làm vật liệu xây dựng được phép xuất khẩu.1. Khoáng sản thuộc danh mục được phép xuất khẩu phải đảm bảo điều kiện theo quyđịnh tại Phụ lục 1 của Thông tư này và không thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệuxây dựng không được phép xuất khẩu ban hành tại Phụ lục 2 của Thông tư này (trừkhoáng sản tạm nhập, tái xuất).2. Khoáng sản có nguồn gốc như sau:a) Khoáng sản được khai thác từ các mỏ có giấy phép khai thác còn hiệu lực tại thờiđiểm khai thác do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển cấp phép.b) Khoáng sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tịch thu và phát mại cóchứng từ hợp lệ mua hoặc đấu giá.c) Khoáng sản tạm nhập, tái xuất hoặc nhập khẩu để chế biến và xuất khẩu thực hiệntheo quy định tại Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợpnày, doanh nghiệp phải có Tờ khai nhập khẩu chứng minh khoáng sản đã chế biến đểxuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.Điều 5. Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản bao gồm:1. Hồ sơ xuất khẩu hàng hóa theo quy định của Luật Hải quan. 2. Kết quả thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu cơ, lý, hoá của khoáng sản phù hợp vớicác quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này phải được các phòng thí nghiệm LAS-XDhoặc tương đương trở lên xác nhận (trừ đá ốp lát, đá phiến lợp, phiến cháy).3. Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản như sau:a) Đối với doanh nghiệp tự khai thác và chế biến khoáng sản hoặc được ủy quyền khaithác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản: Doanh nghiệp phải có bản sao công chứnggiấy phép khai thác khoáng sản và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản.Trường hợp, đơn vị khai thác khoáng sản chưa có nhà máy chế biến phải bổ sung giấychứng nhận đầu tư dự án chế biến của đơn vị đã được thuê chế biến khoáng sản và hợpđồng thuê chế biến khoáng sản.b) Đối với doanh nghiệp mua khoáng sản để chế biến xuất khẩu: Doanh nghiệp phảicó bản sao công chứng các giấy phép khai thác khoáng sản, hoá đơn thuế giá trị giatăng và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản của bên bán.c) Đối với doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động xuất khẩu khoáng sản muakhoáng sản đã qua chế biến để xuất khẩu: Doanh nghiệp phải có hợp đồng mua bán,bản sao công chứng các giấy phép khai thác khoáng sản, hoá đơn thuế giá trị gia tăngvà giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản của bên bán.d) Đối với doanh nghiệp nhập khẩu khoáng sản để chế biến và xuất khẩu: Doanhnghiệp phải có Tờ khai nhập khẩu chứng minh khoáng sản đã chế biến để xuất khẩuđược sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu.Chương IVTỔ CHỨC THỰC HIỆNĐiều 6. Báo cáo về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng1. Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản phải lập báo cáo gửi UBND cấp tỉnh theo mẫuquy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này trước ngày 15 tháng 1 hàng năm; UBND cấptỉnh lập báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30 tháng 1 hàng năm để tổng hợp báocáo Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo được lập định kỳ 01 năm được tính từ ngày 01tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.2. Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, khi có yêu cầu của cơ quanquản lý nhà nước liên quan để phục vụ cho công tác quản lý, doanh nghiệp xuất khẩuphải báo cáo đột xuất về tình hình xuất khẩu khoáng sản.Điều 7. Kiểm tra xử lý vi phạm1. Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hoặcđột xuất việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xuất khẩu khoáng sản làm vật liệuxây dựng ở các địa phương.2. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳhoặc đột xuất việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo quy định của phápluật.