Thông tư 03/2017/TT-BCT Quy định nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017 Lưu

41 0 02/03/2017 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 03/2017/TT-BCT Quy định nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 03/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2017 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬPKHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG MUỐI, TRỨNG GIA CẦM NĂM 2017Áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;Sau khi trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về nguyên tắc điều hànhnhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm2017.Điều 1. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2017TT Mã số hàng hoá Tên hàng Đơn vị Số lượng Ghi chú1 0407.21.00 và0407.90.10Trứng gà tá 50.051 Trứngthươngphẩm khôngcó phôi0407.29.10 và0407.90.20Trứng vịt, ngan0407.29.90 và0407.90.90Loại khác2 2501 Muối tấn 102.000 Điều 2. Nguyên tắc điều hành1. Nguyên tắc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu1 Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiệntheo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lýmua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.2. Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩuMặt hàng muối: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thươngnhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuấtthuốc, sản phẩm y tế.Mặt hàng trứng gia cầm: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phângiao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăngký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.3. Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muốiThời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối thực hiện theo đề nghị củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muốisản xuất trong nước.Điều 3. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 đến hết ngày 31tháng 12 năm 2017. Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Tổng Bí Thư;- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao;- Toà án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);- Kiểm toán Nhà nước;- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh2 trưởng các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;- Lưu: VT, XNK. 3